×

Polityka prywatności

Państwa prywatność jest bardzo ważna dla MBK Fincom Sa i aby jak najlepiej Państwa chronić, przekazujemy Państwu niniejsze uwagi, w których znajdą Państwo informacje na temat rodzaju informacji zbieranych online oraz różnych możliwości interwencji w zakresie zbierania i wykorzystywania tych informacji na stronie internetowej.

Niniejsza informacja jest przekazywana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (tzw. "GDPR") z dnia 27 kwietnia 2016 roku "w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" osobom wchodzącym w interakcję z serwisami internetowymi MBK Fincom Sa, dostępnymi drogą elektroniczną z adresu Produceshop odpowiadającego e-sklepowi MBK Fincom Sa.

Informacje te dotyczą wyłącznie witryny MBK Fincom Sa, a nie innych witryn, z którymi użytkownik może zapoznać się za pośrednictwem linków. Celem tego przepisu jest określenie pewnych minimalnych wymogów dotyczących gromadzenia danych osobowych w Internecie, a w szczególności sposobu, czasu i charakteru informacji, które administratorzy danych muszą przekazać użytkownikom podczas łączenia się ze stronami internetowymi, niezależnie od celu połączenia.

Administrator danych

Po skorzystaniu z niniejszej strony internetowej mogą być przetwarzane dane dotyczące zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania osób. Administratorem danych jest MBK Fincom Sa, w osobie jej przedstawiciela prawnego, z którym można się skontaktować poprzez pisemną korespondencję na adresy podane na dole każdej strony witryny ProduceShop.

Typ przetwarzanych danych

Systemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej uzyskują podczas normalnego funkcjonowania pewne dane osobowe, których przekazywanie jest związane z używaniem protokołów komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i łączenie z danymi posiadanymi przez strony trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników.

Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślnie, błąd itp.) oraz inne parametry dotyczące systemu operacyjnego i środowiska komputerowego użytkownika.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz w celu sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania. Dane te mogą zostać wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na szkodę strony tylko na wniosek właściwych organów nadzorczych.

Fakultatywne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z późniejszym pozyskaniem adresu nadawcy, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, jak również wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.

Osoby niepełnoletnie

Zgodnie z art. 8 GDPR, żadna osoba poniżej 16 roku życia nie może przesyłać informacji na tę stronę internetową, dokonywać zakupów ani wykonywać czynności prawnych na tej stronie internetowej bez uprzedniej zgody swoich rodziców lub opiekuna prawnego, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

Metody i cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych narzędzi przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Zgodnie z art. 32 GDPR przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, bezprawnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi. Przewidziane są następujące cele: a) instytucjonalne i zgodność z obowiązkami prawnymi, związanymi z działalnością ProduceShop i zgodnością z przepisami, krajowymi i/lub unijnymi; b) rejestracja w ProduceShop i subskrypcja newslettera: prośba zainteresowanej strony o zapisanie się na stronę lub otrzymywanie od ProduceShop informacji związanych z jej działalnością; c) prośba zainteresowanej strony o informacje na temat produktów lub pomoc w przed lub po sprzedaży;

d) komunikacyjne i handlowe: promocja i reklama, w tym wysyłanie biuletynów, marketing, sprzedaż bezpośrednia, promocja nowych ofert handlowych firm trzecich - do których dane mogą być przekazywane - poprzez listy, telefon, e-mail, SMS, itp. e) cele badawcze i profilowanie: przeprowadzanie kontroli poziomu zadowolenia klientów; działalność badawcza i przetwarzanie danych statystycznych, także w formie anonimowej, a także badania i analizy rynku, profilowanie użytkowników, także z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych; f) przekazywanie, transfer lub koncesja na wykorzystanie danych z jakiegokolwiek powodu osobom trzecim, aby mogły one prowadzić, w odniesieniu do własnych usług i/lub produktów osób trzecich, którym dane mogą być przekazywane (stając się niezależnymi administratorami danych), działania marketingowe za pomocą dowolnych środków, badania rynku, analizy i statystyki, sprzedaż bezpośrednią, profilowanie użytkowników, weryfikację poziomu zadowolenia klientów, promocję i reklamę.

Przetwarzanie danych osobowych, takie jak gromadzenie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, ekstrakcja, konsultacja, wykorzystanie, komunikacja poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, porównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie, odbywa się zarówno ręcznie, jak i elektronicznie, a dane te są przechowywane w elektronicznej bazie danych przeznaczonej do tego celu, aby wypełnić zobowiązania i do celów wskazanych powyżej.

Dane osobowe zawarte w wyżej wymienionym zautomatyzowanym systemie informatycznym, jak również te przechowywane w archiwach elektronicznych Administratora, są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz GDPR w zakresie środków bezpieczeństwa, tak aby zminimalizować ryzyko zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu, przypadkowego lub niezgodnego z prawem, lub przetwarzania niezgodnego z celami gromadzenia.

Opcjonalne dostarczanie danych

Poza danymi określonymi dla danych nawigacyjnych, użytkownik może swobodnie przekazywać dane osobowe zawarte w formularzach zapytania do MBK Fincom Sa lub wskazane w kontaktach w celu uzyskania materiałów informacyjnych lub innych komunikatów. Niepodanie tych danych może uniemożliwić uzyskanie tego, o co wnioskowano.

W odniesieniu do celów przetwarzania danych określonych w lit. d, e, f, zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest jedynie fakultatywna. Wszelkie wnioski dotyczące wykorzystania danych mogą być składane bezpośrednio poprzez odpowiedni formularz w dziale Pomoc.

Zakres przekazywania danych

W związku z celami wskazanymi powyżej, dane osobowe osoby, której dane dotyczą, mogą być przekazywane następującym kategoriom: (i) podmioty, którym przekazywanie danych jest niezbędne lub w każdym przypadku funkcjonalne dla wykonywania działalności posiadacza; (ii) władze i organy nadzorcze lub inne podmioty, których prawo dostępu do takich danych jest uznawane na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych; (iii) firmy wyznaczone do przeprowadzania audytu; (iv) firmy, które przeprowadzają badania na temat: (iv) firmy badające jakość świadczonych usług, zadowolenie klientów, nowe oferty produktów, marketing i reklamę, itp.; (v) firmy świadczące usługi archiwizacji dokumentacji związanej z relacjami z klientami; (vi) firmy zewnętrzne, które stają się, w stosownych przypadkach, niezależnymi administratorami danych, dla własnych i/lub zewnętrznych celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych związanych z różnymi sektorami przemysłu. Zgromadzone dane, na których wykorzystanie została wyrażona zgoda, mogą być przekazywane, transferowane lub licencjonowane osobom fizycznym i/lub prawnym należącym do kategorii opisanych powyżej, w tych samych celach, o których mowa w niniejszym oświadczeniu. Podmioty te będą działać jako samodzielni właściciele lub zewnętrzne podmioty przetwarzające dane.

Czym są pliki cookie

Pliki cookie to krótkie fragmenty tekstu (litery i/lub cyfry), które pozwalają serwerowi sieciowemu na przechowywanie informacji o kliencie (przeglądarce) w celu ich ponownego wykorzystania podczas tej samej wizyty na stronie (pliki cookie sesji) lub później, nawet przez długi czas (trwałe pliki cookie). Pliki cookies są przechowywane, zgodnie z preferencjami użytkownika, przez indywidualną przeglądarkę na konkretnym urządzeniu, z którego korzysta (komputer, tablet, smartfon). Podobne technologie mogą być wykorzystywane do zbierania informacji o zachowaniu użytkowników i korzystaniu z usług. W pozostałej części niniejszego dokumentu będziemy odnosić się do plików cookie i wszystkich podobnych technologii używając po prostu terminu "pliki cookie".

Jakie są główne rodzaje plików cookie?

W zależności od charakterystyki i sposobu wykorzystania plików cookie, możemy wyróżnić różne kategorie: Ściśle niezbędne pliki cookie lub techniczne pliki cookie. Te pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej witryny i są wykorzystywane do zarządzania logowaniem i dostępem do zastrzeżonych funkcji witryny, a także ogólnie do przyspieszenia, poprawy lub dostosowania poziomu usług dla użytkowników. Czas trwania plików cookie jest albo ściśle ograniczony do sesji roboczej (po zamknięciu przeglądarki są one usuwane), albo dłuższy, mający na celu rozpoznanie komputera odwiedzającego. Ich dezaktywacja może uniemożliwić korzystanie z usług dostępnych po zalogowaniu, podczas gdy publiczna część witryny pozostaje normalnie użyteczna. Pliki cookie do analizy i wydajności. Są to pliki cookie używane do zbierania i analizowania ruchu na stronie oraz korzystania z niej w sposób anonimowy i zbiorczy. Te pliki cookie, zarówno strony pierwszej jak i trzeciej, nie identyfikując użytkownika, pozwalają nam na przykład stwierdzić, czy ten sam użytkownik powraca na stronę w różnym czasie. Umożliwiają one również monitorowanie systemu oraz poprawę jego wydajności i użyteczności. Te pliki cookie mogą być dezaktywowane bez utraty funkcjonalności. Profilowanie plików cookie.

Są to stałe pliki cookie używane do identyfikacji (anonimowo lub w inny sposób) preferencji użytkownika i poprawy jego doświadczenia w przeglądaniu stron internetowych, w celu wysyłania reklam zgodnych z preferencjami wyrażonymi przez użytkownika podczas przeglądania stron internetowych. Ze względu na szczególną inwazyjność, jaką takie urządzenia mogą mieć w sferze prywatnej użytkowników, przepisy europejskie i włoskie wymagają, aby użytkownicy byli odpowiednio informowani o korzystaniu z takich urządzeń, a tym samym wyrażali na to ważną zgodę. Pliki cookie osób trzecich. Kiedy odwiedzasz stronę internetową, możesz otrzymywać pliki cookie od odwiedzanej strony (właściciela lub wydawcy) lub od stron obsługiwanych przez inne organizacje (strony trzecie) za pośrednictwem tej pierwszej. Jednym z przykładów jest obecność "wtyczek społecznościowych" (np. Facebook, Twitter, Google+) mających na celu udostępnianie treści na portalach społecznościowych. Obecność tych wtyczek wiąże się z przesyłaniem plików cookie do i ze wszystkich stron zarządzanych przez osoby trzecie. Zarządzanie informacjami zebranymi przez strony trzecie jest regulowane przez odpowiednie karty informacyjne, z którymi należy się zapoznać.

Jak zarządzać plikami cookie innych firm

W celu zapewnienia przejrzystości i wygody, dla każdej ze stron internetowych osób trzecich, które mogą być zainstalowane za pośrednictwem tej strony, podany jest opis i adres internetowy informacji i metod zarządzania plikami cookie, jak również ewentualna odmowa zgody na instalację plików cookie. (Poniżej znajdują się sekcje opisowe dla plików cookie osób trzecich "Google Analytics" i "Google Adwords", które, jeśli nie są używane, mogą zostać usunięte. Zamiast tego między sekcjami "Jak zarządzać plikami cookie osób trzecich" i "Wszystkie pliki cookie osób trzecich" należy umieścić tyle sekcji opisowych, ile plików cookie osób trzecich jest wykorzystywanych na stronie).

Dane kontaktowe przedstawiciela UE:

PROLIANCE GmbH

www.datenschutzexperte.de

Leopoldstr. 21

80802 Monachium

[email protected]

Kontaktując się z inspektorem ochrony danych, prosimy o podanie firmy, której dotyczy zapytanie. Prosimy nie załączać do zapytania informacji wrażliwych, takich jak kopia dowodu osobistego.

Google Analytics

Jest to usługa analizy ruchu internetowego świadczona przez Google, wykorzystywana do monitorowania i poprawy wydajności strony hosta (cookie wydajności). Google Analytics może anonimowo zbierać i analizować informacje na temat zachowań użytkowników. Informacje te są gromadzone przez Google Analytics, który przetwarza je w celu sporządzenia raportów dotyczących samych stron internetowych.

Ta strona, poprzez anonimizację Twojego adresu IP, nie używa (i nie pozwala stronom trzecim na używanie) narzędzia analitycznego Google do śledzenia lub zbierania informacji umożliwiających identyfikację osób. Google nie łączy adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jego posiadaniu ani nie próbuje powiązać adresu IP z tożsamością użytkownika. Google może również ujawnić te informacje osobom trzecim, jeśli jest to wymagane przez prawo lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Reklamy Google

Google Adwords to usługa Google umożliwiająca tworzenie kampanii reklamowych i monitorowanie konwersji, w celu śledzenia wyświetleń i zadowolenia generowanego przez reklamę. Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://policies.google.com/technologies/ads Użytkownik może selektywnie wyłączyć działanie Google Adwords, instalując w swojej przeglądarce komponent opt-out dostarczony przez Google. P

o wyłączenie akcji Google Adwords, proszę zapoznać się z poniższym linkiem:

http://www.google.com/settings/ads

Dla wszystkich plików cookie osób trzecich w przypadku, gdy zidentyfikowanie wszystkich osób trzecich jest szczególnie trudne, zwłaszcza w przypadku profilowania preferencji, podajemy następujące linki:

http://www.networkadvertising.org/choices/

http://www.youronlinechoices.com/

http://www.aboutads.info/choices

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?

Użytkownik może również zdecydować, czy chce akceptować pliki cookie, czy nie, korzystając z ustawień przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia wszystkich lub części technicznych plików cookie, użytkownik może nie być w stanie korzystać z funkcji witryny zarezerwowanych dla zarejestrowanych użytkowników. Wręcz przeciwnie, użyteczność treści publicznych jest możliwa nawet wtedy, gdy pliki cookie są całkowicie wyłączone. Wyłączenie cookies osób trzecich nie wpływa w żaden sposób na nawigację.

Ustawienia można zdefiniować specjalnie dla różnych stron internetowych i aplikacji internetowych. Ponadto, najlepsze przeglądarki pozwalają na zdefiniowanie różnych ustawień dla plików cookie własnych i innych firm.

Na przykład w przeglądarce Mozilla Firefox, poprzez menu Narzędzia->Opcje->Prywatność, możliwy jest dostęp do panelu kontrolnego, w którym można określić, czy akceptować różne rodzaje plików cookie i przejść do ich usuwania. Aby odmówić zgody na używanie jednego lub więcej plików cookie, użytkownik może skorzystać z Linku w swojej przeglądarce:

Google Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647

Mozilla Firefox:

https://support.mozilla.org/it/search?q=cookies

Microsoft Windows Explorer:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Opera Browser:

https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Apple Safari:

http://support.apple.com/kb/HT1677