Ładowanie...
Klarna banner
Personal designer banner
Projekt dopasowany do Twoich potrzeb!
Customers count banner
1.7 Miliona klientów obsługiwanych w Europie
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Rozwiązania dostosowane do każdej działalności

Polityka prywatności ProduceShop

 

Prywatność użytkowników jest bardzo ważna dla MBK Fincom SA i aby chronić ich najlepiej jak potrafimy, zgodnie z federalną ustawą o ochronie danych (DPA), rozporządzeniem (UE) 2016/679 (RODO) i dyrektywą 2002/58/WE (eDirective), przekazujemy niezbędne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z naszej strony internetowej www.produceshop.pl

 

 1. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH PODLEGAJĄCYCH PRZETWARZANIU | DEFINICJE

Przekazane dane osobowe - lub uzyskane w inny sposób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami umownymi - nieodłącznie związane z oceną doświadczeń użytkownika na naszej stronie, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności i zobowiązaniami do zachowania poufności. Poniżej znajduje się kilka definicji przydatnych podczas czytania tego dokumentu:

 • Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby.
 • Podmioty danych: osoby fizyczne lub prawne, których dane są przetwarzane (zwane dalej również "użytkownikiem").
 • Przetwarzanie: wszelkie operacje związane z danymi osobowymi, niezależnie od przyjętych środków i procedur, a mianowicie gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, przeglądanie, przekazywanie, archiwizowanie lub niszczenie danych.
 • Komunikacja: tj. udostępnianie danych osobowych, na przykład poprzez umożliwienie dostępu, transmisję lub publikację.

Typy przetwarzanych danych

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania wykorzystywane do obsługi tej strony internetowej uzyskują, podczas ich normalnego działania, pewne dane osobowe, których transmisja jest ukryta w protokołach komunikacji internetowej. Informacje te nie są gromadzone w celu powiązania ze zidentyfikowanymi zainteresowanymi stronami, ale ze względu na swój charakter mogą, poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi przechowywanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier) żądanych zasobów, czas żądania, metodę użytą do przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku uzyskanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer (powodzenie, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i kontekstem IT.

Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania informacji statystycznych na temat korzystania z witryny i sprawdzenia jej prawidłowego działania. Dane te mogą zostać wykorzystane, wyłącznie na wniosek właściwych organów, w celu ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych na szkodę witryny. Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne wysyłanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z późniejszym uzyskaniem adresu nadawcy, który jest niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości.

W szczególności będziemy przetwarzać następujące dane osobowe: dane przeglądania (aby uzyskać więcej informacji na temat danych gromadzonych za pomocą plików cookie, zapoznaj się z dedykowanym paragrafem w niniejszej polityce); dane dostarczone bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą (np. w celu uzyskania dostępu do obszaru zastrzeżonego: adres e-mail; w celu zakupu produktów: dane dotyczące płatności).

 

 1. TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE POSIADACZA

Podmiotem, który określa cele i środki tego przetwarzania, jest MBK Fincom SA, CHE-472.557.344, spółka prawa szwajcarskiego z siedzibą pod adresem Via al Molino 31, 6926 Montagnola - Collina d'Oro.

Kontakt: [email protected]

2.1 TOŻSAMOŚĆ I KONTAKTY DPO

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) lub Inspektora Ochrony Danych: Proliance GmbH / www.datenschutzexperte.de, z siedzibą przy Leopoldstraße 21 - 80802 Monachium.

Osobą kontaktową jest: [email protected]

 

 1. METODY PRZETWARZANIA

Dane osobowe są przetwarzane zarówno ręcznie, jak i w sposób zautomatyzowany, przez czas ściśle niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone.

Przewiduje się operacje przetwarzania danych osobowych, takie jak: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, komunikowanie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub w innej dostępnej formie, porównywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, które są wykonywane ręcznie lub elektronicznie z przechowywaniem w elektronicznej bazie danych utworzonej specjalnie w celu wypełnienia obowiązków i do celów wskazanych powyżej.

Dane osobowe zawarte w wyżej wymienionym systemie informatycznym, a także te przechowywane w elektronicznych archiwach administratora danych, są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującej federalnej ustawy o ochronie danych (RODO) i europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w sprawie środków bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia, utraty, modyfikacji, ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu, przypadkowego lub niezgodnego z prawem, lub przetwarzania niezgodnego z celami gromadzenia.

Zgodnie z art. 8 RODO i art. 1, 2, 3 OPDa, a także art. 32 RODO, przestrzegane są określone środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, niezgodnemu z prawem lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi.

 3.1 ZAUTOMATYZOWANY PROCES PODEJMOWANIA DECYZJI

Nie występują w pełni zautomatyzowane procesy decyzyjne w rozumieniu art. 21 ust. 3 i art. 22 ust. 2 RODO.

 

 1. CEL PRZETWARZANIA

Dane są przetwarzane w celach wymienionych poniżej. Określamy również odpowiednią podstawę prawną/uzasadnienie, okres przechowywania danych oraz to, czy podanie danych jest konieczne. Okres przechowywania danych osobowych jest określony przez ustawowe okresy przechowywania (np. zgodnie z prawem handlowym i podatkowym). Odpowiednie dane są rutynowo usuwane po upływie odpowiedniego okresu. Jeśli dane są wymagane do realizacji umowy lub zawarcia umowy, lub jeśli mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu danych, zostaną one usunięte, jeśli nie będą już wymagane do tych celów lub jeśli użytkownik skorzysta z prawa do wycofania lub sprzeciwu. Należy pamiętać, że podanie danych osobowych w celu podjęcia decyzji o zawarciu umowy, realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych jest dobrowolne. Możemy jednak podjąć decyzję w kontekście środków umownych tylko wtedy, gdy podasz nam dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy, wykonania umowy lub środków przedumownych.

a) umożliwienia nawigacji na tej stronie i właściwego korzystania z niej;

 

Działania ściśle niezbędne do nawigacji użytkownika na tej stronie internetowej i kontroli jej prawidłowego funkcjonowania. Dane przetwarzane za pomocą technicznych plików cookie można znaleźć w sekcji Pliki cookie.

 

Hosting internetowy

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Ta strona internetowa jest hostowana w GPC Google Cloud Platform, Belgia, strefa Europa-Zachód1-b. Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hostera. Dane te mogą obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i dane komunikacyjne, dostępy do stron internetowych i inne dane generowane przez witrynę. Gromadzimy wymienione dane, aby zapewnić prawidłowe połączenie ze stroną internetową i bezbłędne świadczenie naszych usług. Przetwarzanie tych danych jest absolutnie niezbędne do udostępnienia strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes lub nadrzędny interes w prawidłowej prezentacji i funkcjonalności naszej strony internetowej, zgodnie z art. 31 ust. 2 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z wymogami art. 28 RODO, w której zobowiązujemy się do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Ponadto oświadczamy, że zgodnie z RODO i Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Przejrzystości Belgia jest krajem trzecim posiadającym odpowiednie zabezpieczenia w zakresie przekazywania danych osobowych. Listę odpowiednich krajów można sprawdzić pod następującym linkiem: https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/it#annex_1/lvl_u1

Plik rejestru serwera

Po odwiedzeniu naszej strony internetowej konieczne jest przesłanie danych do naszego serwera internetowego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Następujące dane są rejestrowane podczas aktywnego połączenia w celu komunikacji między przeglądarką internetową użytkownika a naszym serwerem internetowym: 1) Data i godzina żądania, 2) Nazwa żądanego pliku, 3) Strona, z której zażądano pliku, 4) Status dostępu, 5) Używana przeglądarka internetowa i używany system operacyjny, 6) Adres IP (pełny) komputera żądającego, 7) Ilość przesłanych danych. Gromadzimy wymienione dane, aby zapewnić prawidłowe połączenie ze stroną internetową i bezbłędne świadczenie naszych usług. Przetwarzanie tych danych jest absolutnie niezbędne do udostępnienia strony internetowej. Pliki dziennika są przetwarzane w celu oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu oraz do celów administracyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes lub nadrzędny interes w zakresie ochrony i funkcjonalności naszej strony internetowej, zgodnie z art. 31 ust. 2 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności w celu zapobiegania próbom ataku na nasz serwer internetowy, możemy tymczasowo przechowywać te dane. Najpóźniej po 30 dniach dane są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, tak aby nie było już możliwe ustalenie odniesienia do osoby fizycznej. Dane te nie są oceniane anonimowo, z wyjątkiem celów statystycznych. Dane te nie są łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł.

b) Uzyskiwanie anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny;

 

Zapoznaj się z sekcją Pliki cookie.

 

c) utworzenie konta: prośba osoby, której dane dotyczą, o zarejestrowanie się na stronie;

 

Rejestracja profilu klienta

Użytkownik ma możliwość utworzenia konta klienta w naszym sklepie internetowym w celu zamawiania towarów. Podczas rejestracji i tworzenia konta klienta gromadzimy i wykorzystujemy następujące dane osobowe: a) imię, nazwisko i tytuł, b) adres e-mail, c) adres, d) data i godzina rejestracji. Ponadto użytkownik może podać informacje dobrowolne. Informacje obowiązkowe, które są podawane w celu rejestracji, są oznaczone w masce wprowadzania danych gwiazdką jako pole obowiązkowe. Podstawą prawną dla danych wymaganych do utworzenia konta klienta i zamawiania towarów jest nasz uzasadniony lub nadrzędny interes oraz wykonanie środków przedumownych. Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko konto klienta na naszej stronie internetowej zostanie usunięte i o ile nie istnieją żadne prawne zobowiązania do ich przechowywania. Zmiany i/lub usunięcia konta klienta, w tym podanych przez niego danych, można dokonać po zalogowaniu się bezpośrednio na konto użytkownika i dezaktywacji konta lub wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail podany powyżej..

 

d) zezwolić danej osobie na zakup produktów na stronie;

 

Formularz zapytania o ofertę lub wycenę

Na naszej stronie internetowej użytkownik ma możliwość przesłania nam zapytania o ofertę lub wycenę. Jeśli użytkownik prześle formularz, podane przez niego informacje, w tym dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer VAT), będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi, w ramach realizacji środków przedumownych i umownych lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu lub nadrzędnego interesu. Nie wykorzystujemy danych dostarczonych przez użytkownika do żadnych innych celów. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia żądanej odpowiedzi, a w każdym razie nie dłużej niż przez dwa lata od ostatniego dostępu do zastrzeżonego obszaru.

Formularz zamówienia

Użytkownik ma możliwość wysłania do nas formularza zamówienia w celu dokonania zakupu towaru. Jeśli prześlesz formularz, podane przez Ciebie informacje, w tym dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer VAT), będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia Twojego żądania i udzielenia na nie odpowiedzi.

Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 31 ust. 2 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 1 lit. b) RODO, ponieważ ma na celu zawarcie z nami stosunku umownego.  Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia żądanej odpowiedzi, a w każdym razie nie dłużej niż przez dwa lata od ostatniego dostępu do zastrzeżonego obszaru. Pozostaje to bez uszczerbku dla prawa do sprzeciwu.

e) cele instytucjonalne związane z wypełnianiem obowiązków prawnych związanych z działalnością MBK Fincom SA oraz przestrzeganiem krajowych i/lub unijnych przepisów ustawowych i wykonawczych;

f) wnioski o udzielenie informacji przez osobę, której dane dotyczą, na temat produktów lub pomocy na etapie przedsprzedażowym lub posprzedażowym;

 

Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, dane z formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, w tym podane dane kontaktowe, będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i wszelkich dalszych pytań. Aby skontaktować się z nami, należy podać adres e-mail. Imię i nazwisko oraz numer telefonu są opcjonalne. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes lub nadrzędny interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na żądanie użytkownika lub wykonaniu środków przedumownych. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia żądanej odpowiedzi, a w każdym razie nie dłużej niż przez dwa lata od złożenia wniosku. Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych.

Formularz obsługi klienta

Użytkownik może przesyłać nam zgłoszenia serwisowe za pośrednictwem naszego formularza obsługi klienta. Jeśli prześlesz formularz, podane przez Ciebie informacje, w tym dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer VAT), będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia Twojego żądania i udzielenia na nie odpowiedzi.

Podane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. 1 lit. b) RODO. Nie wykorzystujemy podanych danych w żadnym innym celu. Dane będą przetwarzane tak długo, jak będzie to konieczne do udzielenia żądanej odpowiedzi.. 

Materiały fotograficzne i wideo

W przypadku niektórych naszych aplikacji związanych z usługami użytkownik może udostępniać nam zdjęcia i/lub filmy w celu komunikowania się z nami lub personalizacji usług (np. korzystanie z materiałów fotograficznych i wideo do celów usługowych, korzystanie z urządzenia do przechwytywania zdjęć i filmów w systemie VR). Wszystkie materiały będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia żądania użytkownika i udzielenia na nie odpowiedzi. 

Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Nie wykorzystujemy podanych danych do żadnych innych celów.

Formularz do proponowania nowych produktów

Na naszej stronie internetowej można przesłać sugestię dotyczącą dodania nowych produktów do naszego katalogu. Jeśli prześlesz formularz, podane przez Ciebie informacje, w tym wprowadzone przez Ciebie dane kontaktowe (adres e-mail), będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia Twojego żądania i udzielenia na nie odpowiedzi.

Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 1 lit. f) RODO, ponieważ mamy uzasadniony interes lub nadrzędny interes w udzieleniu odpowiedzi na zapytanie. Nie wykorzystujemy podanych danych do żadnych innych celów.

Formularz zostania naszym dostawcą

Możesz zgłosić się jako dostawca interesujących Cię klas produktów, korzystając z formularza na naszej stronie internetowej. Jeśli prześlesz formularz, podane przez Ciebie informacje, w tym dane kontaktowe (imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu), będą przechowywane przez nas w celu przetworzenia Twojego wniosku i udzielenia na niego odpowiedzi.

Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. a) i art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeżeli nie jest to konieczne. 1 lit. b) RODO, jeśli celem jest zawarcie z nami stosunku umownego. Nie wykorzystujemy danych podanych przez użytkownika w żadnym innym celu. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia żądanej odpowiedzi, a w każdym razie nie dłużej niż przez rok od złożenia wniosku.

g) działania związane z komunikacją handlową (marketing bezpośredni): promocja i reklama w ogóle, w tym wysyłanie biuletynów i promowanie nowych ofert, w tym listownie, telefonicznie, za pośrednictwem wiadomości tekstowych itp.;

 

Komunikacja handlowa i biuletyny informacyjne

Jeśli użytkownik chce otrzymywać nasze komunikaty marketingowe, w tym biuletyn oferowany na naszej stronie internetowej, z regularnymi informacjami o naszych ofertach i produktach, wymagamy podania adresu e-mail jako obowiązkowej informacji. W pierwszym kroku użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z linkiem do potwierdzenia, że jako właściciel odpowiedniego adresu e-mail chce otrzymywać newsletter w przyszłości. Wraz z potwierdzeniem użytkownik wyraża zgodę zgodnie z art. 31 ust. 1 RODO i art. 6 ust. 1 lit. a RODO na otrzymywanie przez nas newslettera. 1 lit. a RODO, że możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu wysyłania Ci żądanego newslettera.

Zwracamy uwagę, że podczas rejestracji do newslettera, oprócz adresu e-mail wymaganego do wysyłania newslettera, przechowujemy również adres IP, za pomocą którego użytkownik zarejestrował się do newslettera, a także datę i godzinę rejestracji i potwierdzenia, abyśmy mogli śledzić wszelkie nadużycia w późniejszym terminie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. a i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, odwołując swoją zgodę za pośrednictwem linku zawartego w każdym biuletynie lub wysyłając wiadomość e-mail do wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej. Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie usunięty z listy dystrybucyjnej newslettera.

 

h) miękki spam: wysyłanie wiadomości e-mail o treści podobnej do towarów i/lub usług zakupionych przez osobę, której dane dotyczą;

 

Spam programowy

Użytkownik może otrzymywać od nas promocyjne wiadomości e-mail o treści podobnej do produktów już przez nas dostarczonych (miękki spam). Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. a i art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, sprzeciwiając się przetwarzaniu.

i) badania statystyczne i przetwarzanie, również w formie anonimowej, a także badania i badania rynku, w celu profilowania użytkowników, również drogą elektroniczną;

j) przeprowadzanie audytów satysfakcji klientów;

 

Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 31 ust. 2 lit. a i art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. COOKIES

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane tymczasowo na urządzeniu końcowym użytkownika na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub na stałe (stałe pliki cookie). Sesyjne pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich usunięcia przez użytkownika lub do momentu, gdy przeglądarka internetowa zaoferuje automatyczne rozwiązanie. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie mogłyby bez nich działać (np. funkcja koszyka zakupów lub ustawienia językowe). Inne pliki cookie służą do oceny zachowania użytkownika lub wyświetlania reklam.

Przetwarzanie danych osobowych za pomocą innych plików cookie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 31 ust. 1 RODO i art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 lit. a) RODO. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku, gdy takie pliki cookie są wykorzystywane do celów analizy i optymalizacji, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w niniejszej polityce prywatności i poprosimy o wyrażenie konkretnej zgody.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniach plików cookie, zezwalał na pliki cookie tylko w określonych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki.

Ustawieniami plików cookie można zarządzać pod następującymi linkami dla każdej przeglądarki:

 

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

 

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&sjid=933021261671078355-EU

Internet Explorer/Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari

https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac 

Safari: iPhone, iPad, iPod touch

https://support.apple.com/pl-pl/105082

 

Użytkownik może również indywidualnie zarządzać plikami cookie wielu firm i funkcjami wykorzystywanymi do celów reklamowych. W tym celu należy skorzystać z odpowiednich narzędzi użytkownika, dostępnych pod adresem https://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices. Wiele przeglądarek oferuje również tak zwaną "funkcję nieśledzenia". Aktywując tę funkcję, przeglądarka informuje sieci reklamowe, strony internetowe i aplikacje, że użytkownik nie chce być "śledzony" na potrzeby reklamy behawioralnej itp.

Ponadto można zapobiec domyślnemu ładowaniu tak zwanych skryptów. "NoScript" umożliwia wykonywanie skryptów JavaScript, Java i innych wtyczek tylko w zaufanych domenach wybranych przez użytkownika. Informacje i instrukcje dotyczące zmiany tej funkcji można uzyskać od dostawcy przeglądarki (np. w przypadku przeglądarki Mozilla Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/). Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie funkcjonalność naszej witryny internetowej może być ograniczona.

 

Zmiana ustawień plików cookie

użytkownik może w dowolnym momencie wycofać lub zmienić ustawienia plików cookie. W tym celu należy ponownie uzyskać dostęp do ustawień plików cookie za pośrednictwem odpowiedniego łącza. Znajduje się on w dolnej środkowej części stopki naszej witryny.

 

Google Ads

Na naszej stronie internetowej korzystamy z "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (dalej "Google"). Usługa Google Ads jest wykorzystywana przez nas do celów marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do wyświetlania reklam, które są istotne i interesujące dla użytkownika. Jeśli użytkownik wyraził zgodę zgodnie z art. 31 ust. 1 RODO i art. 6 ust. 1 lit. a RODO, możemy korzystać z Google Ads w celu zwrócenia uwagi na nasze interesujące oferty za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Te media reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tak zwanych "AdServers". Używamy w tym celu plików cookie AdServer, za pomocą których możemy mierzyć pewne parametry pomiaru sukcesu, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia użytkowników. Jeśli użytkownik trafi na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisze plik cookie na jego komputerzeTe pliki cookie zazwyczaj wygasają po 30 dniach. Ich celem nie jest identyfikacja użytkownika. Następujące informacje są zwykle przechowywane jako wartości analityczne dla tego pliku cookie: Unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce docelowe (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne dla konwersji po wyświetleniu), informacje o rezygnacji (wskazanie, że użytkownik nie chce już, aby się z nim kontaktowano). Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta reklamowego, a plik cookie przechowywany na jego komputerze nie wygasł, Google i klient będą mogli stwierdzić, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Z każdym klientem reklamowym powiązany jest inny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów reklamowych. Sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych. Otrzymujemy jedynie oceny statystyczne od Google. Dzięki tym ocenom możemy rozpoznać, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych innych danych z wykorzystania materiałów reklamowych; w szczególności nie możemy zidentyfikować użytkowników na podstawie tych informacji. Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym przeglądarka użytkownika automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych gromadzonych przez Google za pośrednictwem Google Ads. O ile nam wiadomo, Google otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknął jedną z naszych reklam. Jeśli masz konto użytkownika w Google i jesteś zarejestrowany, Google może przypisać wizytę do Twojego konta użytkownika. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie jest zalogowany, możliwe jest, że Google wykryje i zapisze jego adres IP. Ponieważ ma miejsce przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, konieczne są dodatkowe zabezpieczenia w celu zapewnienia poziomu ochrony danych wymaganego przez RODO. Aby to zapewnić, zawarliśmy standardowe klauzule umowne z dostawcą zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Zobowiązują one odbiorcę danych w Stanach Zjednoczonych do przetwarzania danych zgodnie z europejskim poziomem ochrony. W przypadkach, w których nie można tego zagwarantować nawet przez to rozszerzenie umowy, staramy się uzyskać dodatkowe postanowienia i zobowiązania od odbiorcy w Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji na temat wykorzystywania danych przez Google, możliwości ich konfigurowania i sprzeciwu wobec nich oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

- Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

- Statystyki witryny Google: https://services.google.com/sitestats/en.html

Możesz zapobiec instalacji plików cookie, usuwając istniejące pliki cookie i dezaktywując przechowywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji naszej witryny. Można również zapobiec przechowywaniu plików cookie, ustawiając przeglądarkę internetową tak, aby blokowała pliki cookie z domeny "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads). Zwracamy uwagę, że to ustawienie zostanie usunięte po usunięciu plików cookie. Ponadto można dezaktywować reklamy związane z zainteresowaniami, klikając łącze http://optout.aboutads.info. Należy pamiętać, że to ustawienie również zostanie usunięte po usunięciu plików cookie.

 

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, internetowej usługi analitycznej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie" i sygnały nawigacyjne. Google będzie wykorzystywać te informacje w imieniu operatora tej witryny w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika i tworzenia raportów dotyczących aktywności w witrynie. Google będzie również wykorzystywać te informacje w celu świadczenia operatorowi witryny dalszych usług związanych z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika. Korzystamy z Google Analytics wyłącznie z włączoną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkownika będzie dalej przetwarzany przez Google wyłącznie w formie skróconej. Zawarliśmy z usługodawcą umowę o przetwarzaniu danych, w której zobowiązujemy go do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Ponieważ ma miejsce przekazywanie danych osobowych do Stanów Zjednoczonych, wymagane są dodatkowe odpowiednie zabezpieczenia w celu zapewnienia poziomu ochrony danych wymaganego przez RODO. Aby to zapewnić, zawarliśmy z dostawcą standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c. RODO Klauzule te zobowiązują odbiorcę danych w Stanach Zjednoczonych do przetwarzania danych zgodnie z europejskim poziomem ochrony. W przypadkach, w których nie można tego zagwarantować nawet przez to rozszerzenie umowy, staramy się uzyskać dalsze postanowienia i zobowiązania od odbiorcy w USA. Warunki korzystania z Google Analytics oraz informacje na temat ochrony danych można znaleźć pod następującymi linkami:

http://www.google.com/analytics/terms/

https://policies.google.com/privacy

Dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Dane użytkowników i zdarzeń powiązane z plikami cookie, identyfikatorami użytkowników (np. User ID) i identyfikatorami reklam (np. plik cookie DoubleClick, identyfikator reklam Android, IDFA) zostaną usunięte w ciągu 14 miesięcy od ich zebrania. Należy jednak pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji tej witryny bez ograniczeń. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i analizowanie sposobu korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

 1. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Możemy udostępniać dane osobowe pracownikom i/lub personelowi działającemu z upoważnienia Administratora (odpowiednio poinstruowanym), a także stronom trzecim związanym z Administratorem stosunkiem umownym, w celu wypełnienia zobowiązań umownych i realizacji jednego lub więcej z wyżej wymienionych celów przetwarzania. Te strony trzecie będą przetwarzać dostarczone dane jako administratorzy danych lub niezależni administratorzy danych. W szczególności możemy udostępniać zebrane dane osobowe następującym kategoriom odbiorców: a) stronom świadczącym usługi związane z działaniem tej strony internetowej, systemu komputerowego Właściciela i sieci telekomunikacyjnych (np. dostawcom usług hostingowych, webmasterom); b) firmom pomocniczym i konsultingowym (np. agencjom marketingu internetowego i cyfrowego); c) organom odpowiedzialnym za przestrzeganie zobowiązań prawnych i / lub przepisów organów publicznych, na żądanie; d) dostawcom usług płatności elektronicznych; e) kurierom i spedytorom..

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA KONFEDERACJĘ

Witryna ma siedzibę w Belgii (hosting), a zatem przetwarzane dane osobowe będą przechowywane w Szwajcarii lub przekazywane poza Konfederację Szwajcarską, do kraju uznanego przez Radę Federalną za odpowiedni do przekazywania danych osobowych (por. All. 1 OPDa https://www.fedlex.admin.ch/eli/oc/2022/568/it).

W przypadku przekazywania danych osobowych do innych krajów, niewymienionych w wykazie 1 RODO, przekazywanie będzie odbywać się zgodnie z postanowieniami RODO i OPDa, a w szczególności na następujących zasadach:

 • czy istnieją odpowiednie zabezpieczenia, w tym przypadku środki umowne, w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony poza granicami kraju;
 • przetwarzanie jest bezpośrednio związane z zawarciem lub wykonaniem umowy, a przetwarzane dane dotyczą drugiej strony;
 • komunikacja odbywa się w ramach tego samego podmiotu prawnego lub spółki lub między podmiotami prawnymi lub spółkami pod jednym zarządem, pod warunkiem że emitent i odbiorca przestrzegają zasad zapewniających odpowiednią ochronę danych.

 

 1. TWOJE PRAWA

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa (niewyczerpująca lista):

 • uzyskania sprostowania niedokładnych lub nieaktualnych danych osobowychi;
 • otrzymać pisemną i bezpłatną informację o tym, czy dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane;
 • zapobieganie ujawnianiu osobom trzecim jakichkolwiek wrażliwych danych osobowych;
 • uzyskania możliwości przenoszenia danych osobowych lub żądania przekazania ich stronom trzecim;
 • żądania ograniczenia lub zablokowania przetwarzania danych, zapobiegania ujawnianiu danych stronom trzecim lub sprostowania lub zniszczenia danych osobowych;
 • żądania zakazu określonego przetwarzania danych osobowych i określonego przekazywania danych osobowych stronom trzecim lub usunięcia lub zniszczenia określonych danych osobowych;
 • żądanie zakazu określonego przetwarzania danych osobowych i określonego przekazywania danych osobowych stronom trzecim lub usunięcia lub zniszczenia określonych danych osobowych;
 • zażądać, aby sprostowanie, zniszczenie, zablokowanie, w szczególności przekazanie osobom trzecim, a także zawiadomienie o zaskarżeniu lub orzeczeniu zostało przekazane osobom trzecim lub opublikowane;
 • uznania przetwarzania danych osobowych za niezgodne z prawem.

 

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe dotyczące użytkownika są przetwarzane, a jeśli tak, uzyskania dostępu do tych danych osobowych (Access);
 • uzyskania od administratora sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą (Sprostowanie);
 • uzyskać od administratora danych usunięcie dotyczących go danych osobowych (Usunięcie);
 • uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania (Ograniczenie);
 • otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu je dostarczyła (Przenoszalność);
 • w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych (Sprzeciw).

 

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych narusza postanowienia RODO i GDPR, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego (w przypadku Szwajcarii: Federalny Komisarz ds. Ochrony Danych i Przejrzystości; w przypadku Europejskiego Obszaru Gospodarczego można zapoznać się ze stroną internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych tutaj https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_it).

Użytkownik może wykonywać swoje prawa wynikające z RODO i GDPR (w odpowiednim zakresie), kontaktując się z Administratorem danych, pisząc na adres: [email protected]

 

 1. DODATKOWE INFORMACJE

Ochrona danych

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom ochrony odpowiedni do ryzyka zgodnie z art. 8 RODO i art. 1, 2, 3 RODO w związku z art. 32 RODO, biorąc pod uwagę stan wiedzy technicznej, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, a także różne prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych. Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści.

Nieletni

Żadne dziecko w wieku poniżej 16 lat nie może przesyłać informacji do tej Witryny bez uprzedniej zgody swoich rodziców lub opiekunów, ani nie może dokonywać zakupów lub zawierać umów prawnych za pośrednictwem tej Witryny bez takiej zgody, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące prawo.

Linki zewnętrzne do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej media społecznościowe (np. LinkedIn, Facebook, Instagram) są osadzone wyłącznie jako linki do odpowiednich usług. Po kliknięciu osadzonego łącza tekstowego/obrazu użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową danego dostawcy. Dane użytkownika zostaną przekazane dopiero po przekierowaniu do odpowiedniego dostawcy. Informacje na temat wykorzystywania danych osobowych użytkownika za pośrednictwem strony internetowej można znaleźć w oświadczeniach o ochronie prywatności odwiedzanych stron internetowych.

Komunikacja z DPO

Kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych, należy podać firmę, której dotyczy wniosek. O ile inspektor ochrony danych lub nasz wewnętrzny zespół ds. prywatności wyraźnie tego nie zażąda, do wniosku nie należy załączać kopii dokumentów tożsamości.

Zmiany i aktualizacje

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w razie potrzeby zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. W ten sposób możemy dostosować ją do aktualnych wymogów prawnych i uwzględnić zmiany w naszych usługach, np. wprowadzenie nowych usług. Podczas wizyty użytkownika obowiązuje najbardziej aktualna wersja.

 

Data ostatniej aktualizacji: 05.12.2023

Klarna banner
Personal designer banner
Projekt dopasowany do Twoich potrzeb!
Customers count banner
1.7 Miliona klientów obsługiwanych w Europie
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Rozwiązania dostosowane do każdej działalności