Ładowanie...
Klarna banner
Personal designer banner
Projekt dopasowany do Twoich potrzeb!
Customers count banner
1.7 Miliona klientów obsługiwanych w Europie
Blog banner

Privacy Policy Produceshop

 

Wstęp

Twoja prywatność jest bardzo ważna dla MBK Fincom SA, dlatego w celu jak najlepszej ochrony przekazujemy Państwu niniejsze uwagi, w których znajdą Państwo wskazówki dotyczące rodzaju informacji gromadzonych online oraz różnych możliwości interwencji w zakresie gromadzenia i wykorzystywania tych informacji na stronie. Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z prawnymi przepisami o ochronie danych.

Definicja

Nasza polityka prywatności powinna być prosta i zrozumiała dla każdego. Z tego powodu nasza polityka prywatności generalnie używa oficjalnych terminów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR). Oficjalne definicje są wyjaśnione w Art. 4 GDPR.

Web Hosting

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego usługodawcę (hostera). Ta strona internetowa jest hostowana w GPC Google Cloud Platform, Belgia, Europe-west1-b Zone. Dane osobowe zebrane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hostera. Mogą to być między innymi adresy IP, zapytania kontaktowe, dane meta i komunikacyjne, wejścia na stronę internetową i inne dane generowane przez stronę internetową. Wymienione dane gromadzimy w celu zapewnienia prawidłowego połączenia ze stroną internetową oraz bezbłędnego świadczenia naszych usług. Przetwarzanie tych danych jest ściśle niezbędne do udostępnienia Państwu strony internetowej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w prawidłowej prezentacji i funkcjonalności naszej strony internetowej zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR. Zawarliśmy z dostawcą umowę o przetwarzaniu danych zgodnie z wymogami art. 28 GDPR, w której zobowiązujemy go do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Server- Logfiles

Po wejściu na naszą stronę internetową, z technicznego punktu widzenia konieczne jest, aby dane były przekazywane do naszego serwera internetowego przez Państwa przeglądarkę internetową. Podczas aktywnego połączenia do komunikacji pomiędzy Państwa przeglądarką internetową a naszym serwerem internetowym rejestrowane są następujące dane: 1) Data i godzina żądania, 2) Nazwa żądanego pliku, 3) Strona, z której zażądano pliku, 4) Status dostępu, 5) Używana przeglądarka internetowa i używany system operacyjny, 6) (Pełny) adres IP komputera żądającego, 7) Przesłana ilość danych. Wymienione dane gromadzimy w celu zapewnienia prawidłowego połączenia ze stroną internetową oraz bezbłędnego świadczenia naszych usług. Przetwarzanie tych danych jest ściśle niezbędne do udostępnienia Państwu strony internetowej. Pliki dziennika są przetwarzane w celu oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również w celach administracyjnych.  Pliki dziennika służą do oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również do celów administracyjnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes w zakresie ochrony i funkcjonalności naszej strony internetowej zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ze względu na bezpieczeństwo techniczne, w szczególności w celu zapobiegania próbom ataku na nasz serwer internetowy, możemy tymczasowo przechowywać te dane. Najpóźniej po 30 dniach dane te są anonimizowane poprzez skrócenie adresu IP na poziomie domeny, tak że nie jest już możliwe ustalenie odniesienia do konkretnego użytkownika. Dane te nie są analizowane w formie anonimowej, z wyjątkiem celów statystycznych. Dane te nie są łączone z danymi pochodzącymi z innych źródeł danych.

Typy przetwarzanych danych

Systemy informacyjne i procedury oprogramowania, na których opiera się obsługa tej strony internetowej, uzyskują w ramach swojego standardowego funkcjonowania określone dane osobowe, których przekazywanie jest nieodłączną cechą protokołów komunikacji internetowej. Są to informacje, które nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowanymi podmiotami danych, ale ze względu na ich charakter mogą, poprzez procesy i skojarzenia z danymi posiadanymi przez osoby trzecie, umożliwić identyfikację użytkowników. Ta kategoria danych obejmuje adresy URI (tzw. "Uniform Resource Identifier") żądanych zasobów, czas takich żądań, metodę użytą do przesłania danego żądania do serwera, rozmiar zwróconego pliku, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi udzielonej przez serwer (pomyślny, błąd itp.) oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym i kontekstem informatycznym użytkownika. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania informacji statystycznych na temat korzystania ze strony oraz kontroli jej prawidłowego funkcjonowania. Dane te mogą zostać wykorzystane, wyłącznie na wniosek właściwych organów, do ustalenia odpowiedzialności w przypadku domniemanego cyberprzestępstwa na szkodę strony. Opcjonalne, wyraźne i dobrowolne przekazywanie poczty elektronicznej na adresy wskazane na tej stronie wiąże się z późniejszym uzyskaniem adresu nadawcy, niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na zapytania, jak również wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. 

Nieletni

Zgodnie z art. 8 GDPR, nikt poniżej 16 roku życia nie może wysyłać informacji na tę stronę bez uprzedniej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, ani dokonywać zakupów lub zawierać umów prawnych za pośrednictwem tej strony bez wyżej wymienionej zgody, chyba że jest to dozwolone przez obowiązujące przepisy prawa.

Metody i cele przetwarzania danych

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych narzędzi ściśle przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Zgodnie z art. 32 GDPR, przestrzegane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu oraz nieuprawnionemu dostępowi. Przetwarzanie danych służy następującym celom: a) celom instytucjonalnym w ramach wypełniania obowiązków prawnych, związanych z działalnością MBK Fincom SA oraz zgodności z krajowymi i / lub unijnymi przepisami, regulacjami; b) rejestracji w MBK Fincom SA i subskrypcji newslettera: prośba zainteresowanego o rejestrację na stronie i/lub otrzymywanie komunikatów od MBK Fincom SA związanych z jego działalnością; c) prośba zainteresowanego o informacje na temat produktów lub pomoc w fazie przed lub po sprzedaży; d) komunikacja i działalność handlowa: promocja i reklama w ogólności, w tym wysyłanie newsletterów, marketing, sprzedaż bezpośrednia, promocja nowych ofert handlowych firm trzecich - którym dane mogą być przekazywane - za pośrednictwem listów, telefonu, poczty elektronicznej , sms, itp . ; e) cele badawcze i profilowanie: przeprowadzanie kontroli dotyczących poziomu zadowolenia klientów; badanie i przetwarzanie statystyk, w tym tych w formie anonimowej, a także badania i analizy rynku, profilowanie użytkowników, w tym z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych. 

Operacje przetwarzania danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja, organizacja, strukturyzacja, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, ekstrakcja, konsultacja, wykorzystanie, komunikacja poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną dostępną formę, porównanie lub połączenie, ograniczenie, anulowanie lub zniszczenie, odbywające się zarówno ręcznie, jak i elektronicznie, przy czym dane te są przechowywane w elektronicznej bazie danych przeznaczonej do tego celu, aby wypełnić obowiązki i w celach wskazanych powyżej. 

Dane osobowe zawarte w wyżej wymienionym systemie informatycznym, jak również przechowywane w elektronicznym archiwum Administratora Danych, są przetwarzane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa GDPR dotyczącymi środków bezpieczeństwa, w celu zminimalizowania ryzyka zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu, przypadkowego lub nielegalnego, lub traktowania niezgodnego z celem gromadzenia.

Formularz kontaktowy i kontakt przez e-mail

Jeśli wysyłasz nam zapytania za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, Twoje dane z formularza kontaktowego lub poczty elektronicznej, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przechowywane w celu przetworzenia Twojego zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. W celu skontaktowania się z nami wymagane jest podanie adresu e-mail. Imię i nazwisko oraz numer telefonu są opcjonalne. W żadnym wypadku nie będziemy przekazywać tych danych bez Państwa zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. f GDPR i, w stosownych przypadkach, art. 6 para. 1 lit. b GDPR, pod warunkiem, że Twoje żądanie ma na celu zawarcie umowy. Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Twojego żądania, o ile nie ma przeciwnych prawnych zobowiązań do przechowywania. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w przypadku art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Customer Service Form

Możesz wysyłać do nas prośby o Pomoc za pośrednictwem naszego formularza Obsługi Klienta. Jeśli wyślesz formularz, podane przez Ciebie informacje, w tym dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP), które tam wprowadzisz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi. 

Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się wyłącznie w oparciu o Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, jeśli ma na celu zawarcie z nami stosunku umownego. W przeciwnym razie opiera się na Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Nie wykorzystujemy podanych przez Ciebie danych do innych celów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w przypadku art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Materiały zdjęciowe i wideo

W przypadku niektórych aplikacji związanych z naszymi usługami możesz udostępniać nam zdjęcia i/lub filmy wideo w celu komunikacji z nami lub personalizacji usług (np. poprzez wykorzystanie materiałów zdjęciowych i wideo do celów pomocy, wykorzystanie urządzenia do przechwytywania zdjęć i filmów w systemie VR). Wszystkie materiały będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia Twojego żądania i udzielenia na nie odpowiedzi.  

Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, jeśli ma na celu zawarcie z nami stosunku umownego. W przeciwnym razie opiera się na Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Nie wykorzystujemy podanych przez Ciebie danych do innych celów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w przypadku art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Zapytanie ofertowe lub formularz ofertowy

Na naszej stronie internetowej mają Państwo możliwość wysłania do nas zapytania o ofertę lub wycenę. Jeśli wyślesz formularz, podane przez Ciebie informacje, w tym wpisane tam dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP), będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia Twojego zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się wyłącznie w oparciu o Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, jeśli ma na celu zawarcie z nami stosunku umownego. W przeciwnym razie opiera się na Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Nie wykorzystujemy podanych przez Ciebie danych do innych celów. . Twoje dane zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu Twojego żądania, pod warunkiem, że nie istnieją żadne prawne zobowiązania do przechowywania, które byłyby przeciwne. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w dowolnym momencie w przypadku art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Formularz zamówienia

Masz możliwość wysłania do nas Formularza Zamówienia, w celu zawarcia transakcji zakupu przedmiotu. W przypadku przesłania formularza, podane przez Ciebie informacje, w tym wpisane tam dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP), będą przez nas przechowywane w celu realizacji Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi. Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się wyłącznie w oparciu o Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, jeśli ma na celu zawarcie z nami stosunku umownego.

W przeciwnym razie opiera się na Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Nie wykorzystujemy podanych przez Ciebie danych do innych celów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w przypadku art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Formularz zamówienia

Na naszej stronie internetowej możesz wysłać do nas propozycję dodania nowych produktów do naszego Katalogu. Jeśli prześlesz formularz, podane przez Ciebie informacje, w tym wpisane tam dane kontaktowe (adres e-mail), będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia Twojego zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi. 

Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się wyłącznie w oparciu o Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, jeśli ma na celu zawarcie z nami stosunku umownego. W przeciwnym razie opiera się na Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Nie wykorzystujemy podanych przez Ciebie danych do innych celów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w przypadku art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Zostań naszym dostawcą Formularz

Możesz zgłosić się jako Dostawca dla interesujących Cię klas produktów,Korzystając z formularza na naszej stronie internetowej. Jeśli prześlesz formularz, podane przez Ciebie informacje, w tym dane kontaktowe (nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu), które tam wprowadzisz, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia Twojego zapytania i udzielenia odpowiedzi. 

Przetwarzanie podanych danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR, jeśli ma na celu zawarcie z nami stosunku umownego. W przeciwnym razie opiera się na Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR, nasz uzasadniony interes w udzielaniu odpowiedzi na Twoje pytania. Nie wykorzystujemy podanych przez Ciebie danych do innych celów. Możesz w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych w przypadku art. 6 para. 1 lit. f GDPR.

Rejestracja konta klienta

W naszym sklepie internetowym mają Państwo możliwość założenia konta klienta w celu zamawiania towarów. W trakcie rejestracji i zakładania konta klienta zbieramy i wykorzystujemy następujące dane osobowe: a) Imię, nazwisko i tytuł, b) Adres e-mail, c) Twój adres, d) Data i godzina rejestracji. Dodatkowo można podać informacje dobrowolne. Informacje obowiązkowe, podawane w celu rejestracji, oznaczone są w masce wprowadzania danych gwiazdką jako pole wymagane. Podstawą prawną danych niezbędnych do udostępnienia konta klienta i zamówienia towaru jest Art. 6 para. 1 lit. b DSGVO.W przypadku przetwarzania dobrowolnych informacji podstawą prawną jest Państwa zgoda zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO Twoje dane zostaną usunięte, gdy tylko konto użytkownika na naszej stronie internetowej zostanie usunięte i tak długo, jak nie ma prawnych zobowiązań do przechowywania. Zmiana i / lub usunięcie konta klienta, w tym podanych przez Państwa danych, może nastąpić po zalogowaniu się bezpośrednio na konto użytkownika i dezaktywacji konta lub poprzez wysłanie wiadomości na nasz adres e-mail podany powyżej.

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na naszej stronie internetowej newsletter z regularnymi informacjami o naszych ofertach i produktach, potrzebujemy Twojego adresu e-mail jako informacji obowiązkowej. W pierwszej kolejności otrzymają Państwo e-mail z linkiem do potwierdzenia, że jako właściciel danego adresu e-mail chcą Państwo w przyszłości otrzymywać newsletter. Poprzez potwierdzenie wyrażają Państwo zgodę zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. a GDPR, że możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu pożądanej wysyłki newslettera. Podczas rejestracji do newslettera, oprócz adresu e-mail wymaganego do wysyłki newslettera, przechowujemy adres IP, za pośrednictwem którego zarejestrowali się Państwo do newslettera, jak również datę i godzinę rejestracji i potwierdzenia, abyśmy mogli później śledzić ewentualne nadużycia. Podstawą prawną tego przetwarzania jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 para. 1 lit. f GDPR. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez link umieszczony w każdym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail do wyżej wymienionej osoby odpowiedzialnej. Po rezygnacji Państwa adres e-mail zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że wyrazili Państwo wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie zgromadzonych danych lub dalsze przetwarzanie jest w inny sposób prawnie dopuszczalne.

Wniosek o pracę

Jeśli ubiegasz się o pracę w naszej firmie poprzez formularz kontaktowy (https://mbkfincom.com/work-with-us/) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, zbieramy dane osobowe. Obejmuje to w szczególności dane kontaktowe (takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail użytkownika), jak również inne dane przekazane przez użytkownika dotyczące jego pochodzenia (np. CV, kwalifikacje, stopnie naukowe i doświadczenie zawodowe) oraz jego osoby (np. list motywacyjny, osobiste zainteresowania). Może to również obejmować specjalne kategorie danych osobowych (np. informacje o poważnej niepełnosprawności).Twoje dane osobowe są z reguły pobierane bezpośrednio od Ciebie podczas procesu aplikacji i są szyfrowane podczas transmisji elektronicznej. Ponadto, zgoda zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a GDPR w połączeniu ze szwajcarskim kodeksem cywilnym może być podstawą prawną. Jeśli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W naszej firmie dostęp do Państwa danych osobowych mają tylko te osoby i stanowiska (np. dział kadr), które są bezwzględnie potrzebne do przeprowadzenia procedury aplikacyjnej lub do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych. Państwa aplikacje zostaną przekazane do rozpatrzenia osobie odpowiedzialnej. W żadnym wypadku Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim bez upoważnienia.Państwa dane dotyczące aplikacji na konkretne ogłoszenie o pracę będą przez nas przechowywane i przetwarzane podczas trwającego procesu aplikacji. Po zakończeniu procesu aplikacji (np. w formie przyjęcia lub odrzucenia), proces aplikacji wraz ze wszystkimi danymi osobowymi zostanie usunięty z systemu nie później niż sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacji. Dane wybranych wnioskodawców będą przechowywane w bezpieczny sposób przez okres do 2 lat, pod warunkiem, że wnioskodawcy wyrazili zgodę zgodnie z Art. 6 para. 1 lit. a GDPR w związku z §Swiss Civil CodeG. W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość. W tym celu wystarczy nieformalny e-mail na dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej wymienione powyżej. Jeśli zostaniesz przyjęty, Twoje dokumenty aplikacyjne zostaną przekazane do akt osobowych.

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies (ciasteczka). Cookies to małe pliki tekstowe, które są tymczasowo przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika na czas trwania sesji (cookies sesyjne) lub na stałe (cookies trwałe). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika do czasu, aż użytkownik sam je usunie lub przeglądarka internetowa zapewni automatyczne rozwiązanie.Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub ustawienia językowe). Inne pliki cookie służą do oceny zachowań użytkowników lub wyświetlania reklam.Przetwarzanie danych za pomocą ściśle niezbędnych plików cookie opiera się na uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 para. 1 lit. f GDPR w technicznie bezbłędnym świadczeniu naszych usług. Szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania i uzasadnionych interesów znajdują się w poniższych wyjaśnieniach dotyczących konkretnego przetwarzania danych. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą innych plików cookie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 para. 1 lit. a GDPR. Zgoda może być w każdej chwili odwołana ze skutkiem na przyszłość. O ile takie pliki cookie są wykorzystywane do celów analizy i optymalizacji, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w niniejszej polityce prywatności i uzyskamy Państwa zgodę zgodnie z art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby  

    • być informowany o ustawieniu plików cookies, 

    • zezwolić na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, wykluczyć akceptację 

    • wyłączyć akceptację plików cookies w określonych przypadkach lub ogólnie,

    • włączyć automatyczne usuwanie plików cookies po zamknięciu przeglądarki.

Ustawieniami plików cookie można zarządzać pod następującymi linkami dla każdej przeglądarki:

    • Google Chrome

    • Mozilla Firefox

    • Edge (Microsoft)

    • Safari

    • Opera 

Możesz również indywidualnie zarządzać plikami cookies wielu firm i funkcji wykorzystywanych do reklamy. W tym celu należy skorzystać z odpowiednich narzędzi użytkownika, dostępnych na stronie https://www.aboutads.info/choices/ lub http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.Most Przeglądarki oferują również tzw. funkcję "do-not-track". Gdy ta funkcja jest włączona, przeglądarka informuje sieci reklamowe, strony internetowe i aplikacje, że nie chcesz być "śledzony" dla reklamy behawioralnej i tym podobnych. Informacje i instrukcje dotyczące edycji tej funkcji można znaleźć w poniższych linkach, w zależności od dostawcy przeglądarki:

    • Google Chrome

    • Mozilla Firefox 

    • Edge (Microsoft)  

    • Safari

    • Opera

Dodatkowo można domyślnie uniemożliwić ładowanie tzw. skryptów. "NoScript" umożliwia wykonywanie skryptów JavaScript, Javy i innych wtyczek tylko w wybranych przez Ciebie zaufanych domenach. Informacje i instrukcje dotyczące edycji tej funkcji można uzyskać od dostawcy przeglądarki (np. dla Mozilla Firefox pod adresem: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/ ).Należy pamiętać, że w przypadku wyłączenia plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Zmiana ustawień plików cookie

W każdej chwili możesz cofnąć lub zmienić ustawienia plików cookie. W tym celu należy ponownie uzyskać dostęp do ustawień plików cookie za pośrednictwem naszego zintegrowanego kciuka. Można go znaleźć w lewej dolnej części naszej strony internetowej.

Reklamy Google

Na naszej stronie internetowej używamy "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irlandia (zwanej dalej "Google"). Google Ads jest wykorzystywany przez nas w celach marketingowych i optymalizacyjnych, w szczególności do wyświetlania reklam, które są dla Państwa istotne i interesujące.Jeśli udzielili nam Państwo na to zgody zgodnie z Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. a GDPR, możemy korzystać z Google Ads, aby zwrócić uwagę na nasze atrakcyjne oferty za pomocą materiałów reklamowych na zewnętrznych stronach internetowych. Dzięki temu możemy określić, jak skuteczne są poszczególne działania reklamowe.Te nośniki reklamowe są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. "AdServers". Używamy w tym celu plików cookie AdServer, dzięki którym można zmierzyć pewne parametry służące do pomiaru sukcesu, takie jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeśli trafią Państwo na naszą stronę internetową poprzez reklamę Google, Google Ads zapisze plik cookie na Państwa komputerze. Te pliki cookie z reguły tracą ważność po 30 dniach. Nie są one przeznaczone do identyfikacji użytkownika. Następujące informacje są zwykle przechowywane jako wartości analityczne dla tego pliku cookie: Unikalny identyfikator pliku cookie, liczba wyświetleń reklamy na miejsce (częstotliwość), ostatnie wrażenie (istotne dla konwersji po obejrzeniu), informacja o rezygnacji (zaznaczenie, że użytkownik nie życzy sobie już kontaktu). Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie przeglądarki internetowej użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony witryny klienta reklamowego, a plik cookie zapisany na jego komputerze nie stracił ważności, Google i klient będą mogli stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta reklamowego przypisany jest inny plik cookie. W związku z tym nie można śledzić plików cookie na stronach internetowych klientów reklamowych. My sami nie gromadzimy i nie przetwarzamy żadnych danych osobowych w ramach wspomnianych wyżej działań reklamowych. Otrzymujemy jedynie oceny statystyczne od Google. Za pomocą tych ocen możemy rozpoznać, które z zastosowanych środków reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy na podstawie tych informacji identyfikować użytkowników. Ze względu na zastosowane narzędzia marketingowe, Państwa przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zebranych przez Google poprzez korzystanie z Google Ads. Zgodnie z naszą wiedzą, Google otrzymuje informacje, że wywołali Państwo odpowiednią część naszej strony internetowej lub kliknęli na reklamę od nas. Jeśli masz konto użytkownika w Google i jesteś zarejestrowany, Google może przypisać wizytę do Twojego konta użytkownika. Nawet jeśli nie są Państwo zarejestrowani w Google lub nie zalogowali się, istnieje możliwość, że Google pozna i zapisze Państwa adres IP. Ponieważ ma miejsce przekazanie danych osobowych do USA, wymagane są dalsze odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić poziom ochrony danych zgodnie z GDPR. Aby to zagwarantować, zawarliśmy z dostawcą standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c GDPR. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych zgodnie z poziomem ochrony w Europie. W przypadkach, w których nie można tego zagwarantować nawet przez to rozszerzenie umowy, staramy się uzyskać dodatkowe regulacje i zobowiązania od odbiorcy w USA. Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawienia i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

- Privacy policy: https://policies.google.com/privacy

- Statystyki strony internetowej Google: https://services.google.com/sitestats/en.html

Możesz zapobiec instalacji plików cookie poprzez usunięcie istniejących plików cookie i dezaktywację przechowywania plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że w tym przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej w pełnym zakresie. Mogą Państwo również zapobiec przechowywaniu plików cookies poprzez ustawienie przeglądarki internetowej w taki sposób, aby blokowała pliki cookies pochodzące z domeny "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads). Zwracamy uwagę, że to ustawienie zostanie usunięte w przypadku usunięcia plików cookie. Ponadto mogą Państwo dezaktywować reklamy związane z zainteresowaniami, klikając na link http://optout.aboutads.info. Zwracamy uwagę, że to ustawienie również zostanie usunięte, jeśli usuniecie Państwo swoje pliki cookie.

Google Analytics

Nasza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"). Google Analytics używa tak zwanych "cookies" i sygnałów nawigacyjnych (web beacons). Google wykorzystuje te informacje na zlecenie operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z niej przez użytkownika oraz tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie. Google będzie również wykorzystywać te informacje do świadczenia operatorowi strony internetowej dalszych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 para. 1 lit. a GDPR na podstawie prawnej udzielonej przez Państwa zgody.Korzystamy z Google Analytics tylko z aktywną anonimizacją IP. Oznacza to, że Państwa adres IP będzie dalej przetwarzany przez Google tylko w skróconej formie.Z usługodawcą zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych, w której zobowiązujemy go do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Ponieważ ma miejsce przekazanie danych osobowych do USA, wymagane są dalsze odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić poziom ochrony danych zgodnie z GDPR. Aby to zagwarantować, zawarliśmy z dostawcą standardowe klauzule umowne zgodnie z Art. 46 ust. 2 lit. c GDPR. Zobowiązują one odbiorcę danych w USA do przetwarzania danych zgodnie z poziomem ochrony w Europie. W przypadkach, w których nie można tego zagwarantować nawet przez to rozszerzenie umowne, staramy się uzyskać dodatkowe regulacje i zobowiązania od odbiorcy w USA. Warunki korzystania z Google Analytics oraz informacje na temat ochrony danych są dostępne pod następującymi linkami: 

http://www.google.com/analytics/terms/ 

https://policies.google.com/privacy 

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do celu, w którym zostały zebrane. Dane użytkownika i dane na poziomie zdarzenia związane z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User ID) i identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, Android Advertising ID, IDFA) zostaną usunięte nie później niż 14 miesięcy po ich zebraniu.Możesz zapobiec zapisywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując ustawienia oprogramowania przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej bez ograniczeń. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez cookie i analizowaniu Państwa korzystania ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod adresem

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Linki zewnętrzne do mediów społecznościowych

Na naszej stronie internetowej media społecznościowe (np. LinkedIn, Facebook, Instagram) są osadzone wyłącznie jako link do danej usługi. Po kliknięciu na osadzony tekst/obrazek-link zostaniesz skierowany na stronę internetową danego oferenta. Dane użytkownika zostaną przekazane dopiero po przekierowaniu do danego oferenta. Informacje dotyczące wykorzystania danych osobowych poprzez korzystanie z witryny można znaleźć w polityce prywatności odwiedzanych stron internetowych.

Transfer danych i odbiorcy

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane osobom trzecim zgodnie z następującymi przypadkami: a) jeśli wyraźnie wskazaliśmy to w opisie danego przetwarzania danych; b) w przypadku, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. a GDPR; c) gdy przekazanie na podstawie art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. f GDPR jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych, a nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne wobec Państwa podstawowych praw i wolności; d) gdy istnieje prawny obowiązek przekazania danych zgodnie z art. 6 par. 1 zd. 1 lit. c GDPR; e) jeśli jest to wymagane przez Art. 6 para. 1 zdanie 1 lit. b GDPR w celu realizacji stosunków umownych z Państwem; f) jeśli jest to wymagane przez osoby trzecie w celu stworzenia, w odniesieniu do własnych usług i / lub produktów (stając się tymi niezależnymi administratorami danych), działań marketingowych za pomocą dowolnych środków, przetwarzania badań rynku, badań i statystyk, prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, profilowania użytkowników, przeprowadzania kontroli poziomu zadowolenia klientów, promocji i reklamy. 

W związku z wyżej wymienionymi celami, dane osobowe zainteresowanego mogą zostać ujawnione następującym kategoriom: (i) podmiotom, którym przekazanie danych jest niezbędne lub w każdym przypadku funkcjonalne dla realizacji działalności właściciela; (ii) władzom i organom nadzorczym lub innym podmiotom, których prawo dostępu do tych danych jest uznawane na podstawie przepisów prawa lub regulacji; (iii) firmom, którym powierzono czynności audytorskie; (iv) firmom zajmującym się przeprowadzaniem ankiet na temat: jakości świadczonych usług, zadowolenia klientów, oferowania nowych produktów, marketingu i reklamy, itp; (v) firmom, które wykonują usługi archiwizacji dokumentacji, dotyczącej relacji z klientami; (vi) firmom zewnętrznym, które stają się, w stosownych przypadkach, niezależnymi administratorami danych, dla własnych i / lub osób trzecich celów marketingowych, promocyjnych i reklamowych, przypisanych do różnych sektorów przemysłowych.  

Zebrane dane, na które udzielono względnej zgody, mogą być ujawnione, przekazane lub licencjonowane do wykorzystania osobom fizycznym i/lub prawnym należącym do kategorii opisanych powyżej w tych samych celach, o których mowa w niniejszej informacji. Podmioty te będą działać jako niezależni administratorzy danych lub zewnętrzne podmioty przetwarzające dane. 

Ponadto do przetwarzania naszych usług korzystamy z usługodawców zewnętrznych, których starannie wybraliśmy i zleciliśmy na piśmie. Są oni związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie monitorowani. Wymagane umowy dotyczące przetwarzania danych zgodnie z art. 28 GDPR są zawierane przed zleceniem. W szczególności umowy te dotyczą usług hostingowych, wysyłki wiadomości e-mail oraz aktualizacji i konserwacji IT. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim przez naszych usługodawców.

Zgoda na dostarczanie danych

Poza tym, co zostało powiedziane w odniesieniu do danych nawigacyjnych, użytkownik może swobodnie podawać dane osobowe zawarte w formularzach zapytania do MBK Fincom SA lub wskazane w kontaktach, aby zażądać przesłania materiałów informacyjnych lub innych komunikatów. Niepodanie danych może uniemożliwić uzyskanie tego, o co się prosi. 

W odniesieniu do celów przetwarzania punktu f, zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest wyłącznie fakultatywna. Wszelkie wnioski dotyczące realizacji danych można składać bezpośrednio poprzez odpowiedni formularz w dziale Pomoc.

Bezpieczeństwo danych

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka zgodnie z art. 32 GDPR, uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrożenia oraz charakter, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, jak również zróżnicowane prawdopodobieństwo i dotkliwość ryzyka dla praw i wolności osób fizycznych. Niniejsza strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści.

Okres przechowywania

Okres przechowywania danych osobowych jest określony przez odpowiednie ustawowe okresy przechowywania (np. z prawa handlowego i podatkowego). Odpowiednie dane są rutynowo usuwane po upływie danego okresu. Jeśli dane są wymagane do realizacji umowy lub rozpoczęcia umowy, lub jeśli mamy uzasadniony interes w dalszym przechowywaniu, dane zostaną usunięte, jeśli nie są już wymagane do tych celów lub jeśli skorzystają Państwo z prawa do wycofania lub sprzeciwu.

Twoje prawa

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, które obowiązująca ustawa o ochronie danych osobowych przyznaje Państwu wobec administratora danych w zakresie przetwarzania danych osobowych:

Prawo, zgodnie z Art. 15 GDPR, do uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, których to dotyczy, kategoriach odbiorców, którym Państwa dane zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanym okresie przechowywania danych, istnieniu prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, istnienia prawa do złożenia skargi do organu nadzorczego, pochodzenia Państwa danych, jeżeli nie zostały one przez nas zebrane, oraz istnienia zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, a także, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat zastosowanej logiki, jak również znaczenia i przewidywanych konsekwencji.

Prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych dotyczących Państwa. zgodnie z art. 16 GDPR.

Prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z Art. 17 GDPR, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo, zgodnie z art. 18 GDPR, do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli prawidłowość danych jest przez Państwa kwestionowana, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych i nie potrzebujemy już tych danych do celów przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 GDPR.

Prawo, zgodnie z art. 20 GDPR, do otrzymania dotyczących Państwa danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli w powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi.

Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 par. 3 GDPR ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 GDPR, w szczególności w państwie członkowskim Państwa zwykłego pobytu, miejsca pracy. 

Prawo do wycofania udzielonej zgody zgodnie z art. 7 par. 3 GDPR: Mają Państwo prawo do wycofania udzielonej zgody dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych ze skutkiem na przyszłość w dowolnym momencie. W przypadku wycofania zgody niezwłocznie usuniemy dane, których ona dotyczy, chyba że dalsze przetwarzanie może być oparte na podstawie prawnej do przetwarzania bez zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem.  

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 para. 1 lit. f GDPR, masz prawo, zgodnie z art. 21 GDPR, do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli sprzeciw skierowany jest przeciwko przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu bez wymogu podania szczególnej sytuacji.

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do wycofania zgody, sprzeciwu lub jakichkolwiek innych praw, wystarczy wysłać e-mail na adres [email protected]

Konieczność podania danych osobowych  

Podanie danych osobowych w celu podjęcia decyzji o zawarciu umowy, realizacji umowy lub realizacji środków przedumownych jest dobrowolne. Decyzję w ramach działań umownych możemy jednak podjąć tylko wtedy, gdy podasz takie dane osobowe, które są niezbędne do zawarcia umowy, realizacji umowy lub działań przedumownych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Procesy wynikające z Automatyzacji podejmowania decyzji nie mają miejsca, zgodnie z Art. 22 c.2 GDPR.

 

Administrator w rozumieniu prawa o ochronie danych osobowych

MBK Fincom SA

Via al Molino 31, 

6926, Montagnola-Collina d’Oro

privacy@@produceshop.net

 

Nasz przedstawiciel UE

Proliance GmbH / www.datenschutzexperte.de

Data Protection Officer

Leopoldstraße 21

80802 Munich

[email protected]

 

Kontaktując się z naszym inspektorem ochrony danych, należy podać firmę, której dotyczy wniosek. Prosimy nie załączać do wniosku informacji wrażliwych, takich jak kopia dokumentu tożsamości.

Zastrzega się możliwość zmian

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania lub aktualizacji niniejszej polityki prywatności w razie potrzeby, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. W ten sposób możemy dostosować ją do aktualnych wymogów prawnych i uwzględnić zmiany w naszych usługach, np. wprowadzenie nowych usług. Najbardziej aktualna wersja ma zastosowanie do Państwa wizyty.

 

Status niniejszej polityki prywatności: 07/2022

Klarna banner
Personal designer banner
Projekt dopasowany do Twoich potrzeb!
Customers count banner
1.7 Miliona klientów obsługiwanych w Europie
Blog banner