Ładowanie...
Klarna banner
Personal designer banner
Projekt dopasowany do Twoich potrzeb!
Customers count banner
1.7 Miliona klientów obsługiwanych w Europie
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Rozwiązania dostosowane do każdej działalności

Sprzedaż produktów na naszej stronie internetowej ProduceShop jest regulowana przez następujące ogólne warunki użytkowania i sprzedaży ("Warunki zakupu"). Produkty zakupione w ProduceShop są sprzedawane przez MBK Fincom SA ("ProduceShop", "Spółka" lub "Sprzedawca"). Możesz poprosić o informacje poprzez sekcję Wsparcie, gdzie znajdziesz informacje na temat zakupów, wysyłki i zwrotu zakupionych produktów. Wszelkie inne informacje prawne można znaleźć w rozdziałach: Warunki zakupu, Polityka prywatności

1 Polityka handlowa

1.1 Niniejsze Warunki Zakupu regulują wyłącznie składanie przez użytkownika ("Klient") proponowanych zamówień na produkty dostępne w ProduceShop oraz ich akceptację przez Sprzedawcę. W przypadku zakupu za pośrednictwem zewnętrznych rynków (np. Ebay itp.) należy zapoznać się z warunkami zakupu podanymi na odpowiednich portalach.

1.2 Wysyłając propozycję zamówienia, Klient oświadcza, że jest pełnoletni. Wszystkie propozycje zamówień przesyłane do Sprzedawcy oraz zwroty dokonywane przez użytkowników muszą również odpowiadać wymogom konsumpcyjnym. W związku z tym Sprzedawca monitoruje liczbę wysłanych propozycji zamówień i dokonanych zwrotów.

1.3 Warunki Zakupu nie regulują świadczenia usług lub sprzedaży produktów przez podmioty inne niż Sprzedawca, które są obecne w ProduceShop poprzez linki, banery lub inne łącza hipertekstowe. Klient proszony jest, przed złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu produktów i usług od podmiotów innych niż Sprzedawca, o zapoznanie się z ich warunkami sprzedaży, gdyż Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie usług przez podmioty trzecie inne niż Sprzedawca ani za zawieranie transakcji e-commerce pomiędzy użytkownikami ProduceShop a podmiotami trzecimi.

1.4 W przypadku nieuprawnionego użycia i/lub nadużycia nazwy Firmy lub znaku towarowego ProduceShop, w tym odniesienia do nich w komentarzach online, postach lub innych treściach publicznych, Firma zastrzega sobie prawo do ochrony swojego wizerunku na odpowiednich forach prawnych.

2 Jak kupować

Informacje skierowane do zawarcia umowy ze Sprzedawcą na podstawie Dyrektywy Europejskiej 2000/31/WE.

2.1 W celu zawarcia umowy kupna jednego lub więcej produktów w ProduceShop, Klient musi przesłać Sprzedawcy propozycję zamówienia online, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej ProduceShop zgodnie z odpowiednimi instrukcjami (tj. wypełniając odpowiednie pola na stronie realizacji zamówienia).

2.2 Przed przekazaniem proponowanego zamówienia, Klient proszony jest o dokładne zapoznanie się z Warunkami Zakupu i zachowanie kopii. Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2011/83/UE, przed przekazaniem propozycji zamówienia, Sprzedawca dostarczy podsumowanie warunków handlowych i umownych, które będą miały zastosowanie do Państwa propozycji zamówienia na zakup produktów oraz podsumowanie informacji na temat istotnych cech każdego zamówionego produktu wraz z jego ceną (w tym wszystkie obowiązlushknot#52ujące podatki lub cła), środków płatności, które mogą być użyte do zakupu każdego produktu, sposobów dostawy zakupionych produktów, kosztów wysyłki i dostawy; jak również dane kontaktowe Sprzedawcy oraz termin, w którym Sprzedawca po przyjęciu propozycji zamówienia Klienta zobowiązuje się dostarczyć towar. Sprzedawca dostarczy również podsumowanie warunków i sposobów wykonania prawa Klienta do odstąpienia od umowy. W przypadku zwrotu produktów, koszty wysyłki poniesione w celu odesłania produktu mogą zostać zatrzymane. W każdym przypadku, dalsze referencje, w tym obecność gwarancji prawnej, można uzyskać od naszego serwisu posprzedażowego za pomocą odpowiednich formularzy kontaktowych w dedykowanej sekcji strony internetowej Assistance. W przypadku pozasądowych alternatywnych metod rozwiązywania sporów dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

2.3 Na stronie potwierdzenia propozycji zamówienia, która zawiera odniesienie do Warunków Zakupu, znajduje się podsumowanie informacji zawierających podstawowe cechy każdego produktu wskazanego w propozycji zamówienia Klienta, cenę (w tym wszystkie obowiązujące podatki lub cła) oraz koszty wysyłki (w tym wszelkie dodatkowe koszty poniesione przez Klienta w związku z wyborem rodzaju wysyłki i dostawy innego niż standardowy).

2.4 Przekazanie Sprzedawcy propozycji zamówienia stanowi dla Państwa wiążącą propozycję zakupu. Przed przekazaniem propozycji zlecenia Klient zostanie więc poproszony o zidentyfikowanie i skorygowanie ewentualnych błędów we wprowadzonych danych.

2.5 Po przesłaniu propozycji zamówienia, Klient otrzyma od Sprzedawcy automatyczną wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie jego propozycji zamówienia. Otrzymanie tego e-maila jest równoznaczne z akceptacją propozycji zamówienia Klienta.

2.6 Umowa zostaje zawarta z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę propozycji zamówienia Klienta. Sprzedawca wyśle drugą wiadomość e-mail, aby potwierdzić przyjęcie propozycji zamówienia i pomyślną wysyłkę produktów. Ten e-mail będzie również zawierał link do Warunków Zakupu.

2.7 Propozycja zamówienia przesłana do Sprzedawcy zostanie zapisana w naszej bazie danych na okres niezbędny do realizacji przyjętych przez Sprzedawcę propozycji zamówienia i w każdym przypadku w ramach przepisów prawa.

2.8 Językiem, w którym można zawrzeć umowę ze Sprzedawcą jest język polski.

2.9 Sprzedający może nie przyjąć propozycji zamówień zakupu, które nie zapewniają wystarczających gwarancji wypłacalności, które są niekompletne lub nieprawidłowe lub w przypadku niedostępności produktów. W takich przypadkach poinformujemy Klienta e-mailem, że umowa nie została zawarta i że Sprzedawca nie przyjął proponowanego zamówienia z podaniem przyczyn. Jeśli produkty, przedstawione w ProduceShop, nie są już dostępne lub w sprzedaży w momencie otrzymania/odebrania proponowanego zamówienia, obowiązkiem Sprzedawcy będzie poinformowanie, niezwłocznie, a w każdym razie w ciągu trzydziestu (30) dni od dnia następującego po dniu, w którym klient wysłał proponowane zamówienie do Sprzedawcy, o możliwej niedostępności produktów. Jeżeli Klient dokonał już zapłaty ceny za produkty, Sprzedawca zwróci bez zbędnej zwłoki wpłaconą kwotę, a umowę sprzedaży uważa się za rozwiązaną. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do nie przyjęcia proponowanych zamówień zakupu w przypadkach, o których mowa w pkt 1.3 powyżej.

2.10 Klient, przekazując drogą elektroniczną propozycję zamówienia, bezwarunkowo akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania w stosunkach ze Sprzedawcą Warunków Zakupu. Klient, który nie zgadza się z jednym lub kilkoma warunkami zawartymi w Warunkach Zakupu, proszony jest o niezłożenie proponowanego zamówienia na zakup produktów w ProduceShop. Składając propozycję zamówienia Klient potwierdza, że zna i akceptuje również dokumentację znajdującą się w zakładce Polityka ProduceShop, w tym Warunki Zakupu i Politykę Prywatności.

3. Gwarancje i ceny produktów

3.1 Podstawowe cechy produktów są przedstawione w ProduceShop w każdej karcie produktu. Kolorowe zdjęcia produktów prezentowanych na stronie ProduceShop są wykonane w profesjonalnym studio fotograficznym, ale mogą nie odpowiadać rzeczywistym ze względu na używaną przeglądarkę internetową i monitor. Całkowite wymiary produktów są określane poprzez pomiar najbardziej zewnętrznych części produktów, jak pokazano w karcie danych na stronie każdego produktu.

3.2 Ceny produktów mogą podlegać aktualizacji. Klient musi ustalić ostateczną cenę sprzedaży przed złożeniem propozycji zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozpoznawalnego błędu we wskazaniu - przez ProduceShop - ceny produktu lub w obliczeniu kwoty żądanej do zapłaty, ProduceShop nie przyjmie proponowanego zamówienia i skontaktuje się z użytkownikiem w celu zaoferowania mu możliwości przekazania proponowanego zamówienia w celu zakupu produktu (produktów) po prawidłowej cenie. Cena produktów dostarczanych przez ProduceShop jest najbardziej konkurencyjną ceną jaką może zaoferować ProduceShop, klient, który zawiera umowę kupna nie może żądać dodatkowych rabatów na identyczne lub podobne produkty sprzedawane przez innych sprzedawców internetowych lub fizycznych, w takim przypadku klient może dokonać zwrotu towaru.

3.3 OFERTY SPECJALNE I PRODUKTY DRUGIEGO WYBORU Produkty z tej kategorii, oznaczone jako "Oferty specjalne", posiadają drobne wady różnego rodzaju. Do każdego ogłoszenia dołączone są zdjęcia niektórych, ale nie wszystkich wad, dlatego nie przyjmujemy reklamacji dotyczących wad nie uwidocznionych na zdjęciach z ogłoszenia. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku produktów z tej kategorii, ponieważ są one "widziane i lubiane".

3.4 ZAPYTANIE O CZĘŚCI ZAMIENNE. Pozycje w tej kategorii to części zamienne do naszych produktów. W celu otrzymania żądanej części zamiennej należy sprecyzować żądanie, dołączając również materiał fotograficzny. Wycofanie z rynku nie dotyczy produktów z tej kategorii.

3.5 Zapytania o zakup z krajów, które nie zostały uwzględnione na stronie głównej, zostaną sprawdzone przez Sprzedawcę, który oceni zgodność produktu z krajem Kupującego oraz ewentualną dopłatę za przesyłkę.

3.6 Wszystkie produkty sprzedawane przez ProduceShop objęte są gwarancją prawną na dwadzieścia cztery (24) miesiące z tytułu niezgodności z umową, zgodnie z obowiązującym prawem. Rzekomy brak zgodności lub deformację produktu należy zgłosić Sprzedającemu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia produktu. Domniemany brak zgodności lub niezgodność może być zgłoszona do ProduceShop poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta, który oceni rzeczywistą nieprzydatność. W przypadku braku zgodności ma prawo żądać naprawy lub wymiany produktu. W przypadku, gdy wyżej wymienione środki zaradcze nie są możliwe lub są nadmiernie uciążliwe, przysługuje mu prawo do obniżenia zapłaconej ceny lub do rozwiązania umowy sprzedaży, zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku zgodności, Klientowi przysługuje prawo do uzyskania:

- naprawę lub wymianę towarów, lub

- obniżenie ceny, lub

- rozwiązanie umowy.

W każdym przypadku przy ustalaniu obniżki ceny lub kwoty zwrotu uwzględnia się sposób użytkowania towaru, a drobna wada lub niezgodność nie uprawnia klienta do odstąpienia od umowy. Prawna gwarancja zgodności nie ma zastosowania i/lub nie obejmuje szkód spowodowanych przez

- pogorszenie jakości wynikające z użytkowania produktu;

- uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem, instalacją i ustawieniem;

- uszkodzeń spowodowanych czynnikami atmosferycznymi, w tym i/lub wynikających z       zaniedbania, niedbałości w użytkowaniu lub konserwacji;

- używania produktu w sposób lub do celów innych niż te, do których jest on normalnie przeznaczony;

- podłączenie produktu do instalacji elektrycznych lub innego rodzaju, które nie są zgodne z normami;

Ponadto, wszelkie ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta w momencie, gdy ten ostatni lub wskazany przez niego przewoźnik wejdzie w fizyczne posiadanie towaru bez umieszczenia lub zadeklarowania zastrzeżenia kontroli. Zgłoszenie wady lub możliwej wady produkcyjnej powinno być dokonane za pomocą materiału fotograficznego, który może wykazać rzeczywisty problem i bez którego nie będzie możliwe dalsze postępowanie.

Zdjęcia przesłane przez Klienta muszą być wyraźne, w dobrej rozdzielczości i wykonane w możliwie najbardziej neutralnym środowisku i przy normalnym oświetleniu otoczenia.

Awarie lub nieprawidłowe działanie spowodowane niewłaściwym lub nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub problemy spowodowane normalnym zużyciem komponentów nie będą brane pod uwagę. Większość naszych produktów jest przeznaczona do użytku prywatnego, a nie do użytku publicznego/profesjonalnego, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w opisie każdego przedmiotu. Sprzedawca przestrzega Klienta (który niniejszym przejmuje wszelką odpowiedzialność cywilną i karną) przed profesjonalnym lub publicznym wykorzystaniem naszych produktów, chyba że jest to wyraźnie zaznaczone w ich opisie. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub wypadki spowodowane przez użytkowników. W ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towaru, wadliwy produkt należy przesłać kurierem do naprawy lub wymiany do wskazanego przez nas centrum logistycznego, po otrzymaniu e-maila akceptującego zwrot. Ponadto, aby otworzyć sprawę, numer seryjny produktu musi odpowiadać rzeczywiście zakupionemu produktowi. Biuro techniczne, po odpowiednim sprawdzeniu, że produkt jest rzeczywiście wadliwy, naprawi go lub wymieni, a kosztami wysyłki obciąży klienta. W przypadku, gdy produkt jest sprawny i wolny od zgłoszonych wad, ProduceShop zastrzega sobie prawo do naliczenia, oprócz kosztów wysyłki, kwoty rekompensującej czas potrzebny działowi technicznemu na znalezienie domniemanej usterki zgłoszonej przez klienta.

4 Płatności

4.1 W celu zapłaty ceny za produkty oraz związanych z nimi kosztów wysyłki i dostawy, Klient może skorzystać z jednej z metod wskazanych w formularzu propozycji zamówienia.

4.2 PRZYJĘTE METODY PŁATNOŚCI: Akceptowane są metody płatności obecne i widoczne w stopce strony. Towar jest wysyłany po otrzymaniu kredytu. Poza fakturami i paragonami fiskalnymi nie będą wydawane żadne oświadczenia o zrzeczeniu się roszczeń. Więcej szczegółów na temat akceptowanych metod płatności można znaleźć na stronie metod płatności.

4.3 W przypadku płatności kartą kredytową, informacje finansowe (np. numer karty kredytowej/debetowej lub data ważności) są przekazywane za pomocą zaszyfrowanego protokołu do banków, które świadczą odpowiednie usługi w zakresie zdalnych płatności elektronicznych, bez możliwości dostępu do nich przez osoby trzecie. Informacje te, ponadto, nigdy nie będą wykorzystane przez Sprzedawcę, z wyjątkiem zakończenia procedur związanych z zakupem i wydania refundacji w przypadku zwrotu produktów, po skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy, lub jeśli jest to konieczne do zapobiegania lub zgłoszenia na policję popełnienia oszustwa na ProduceShop. Cena za zakup produktów oraz koszty wysyłki, wskazane w propozycji zamówienia, zostaną pobrane z konta metody płatności użytej w momencie zakupu zakupionych produktów.

4.4 W przypadku udowodnionej dostawy towaru i wymuszonego zwrotu kwoty przez banki lub marketplace'y lub w przypadku obciążenia zwrotnego, ProduceShop zastrzega sobie prawo do odzyskania tej kwoty na drodze sądowej.

4.5 KLARNA: Na stronie e-commerce ProduceShop można dokonywać płatności kartą kredytową za pomocą usługi Klarna, która umożliwia odroczenie płatności w 3 nieoprocentowanych ratach.
Po wybraniu płatności ratalnej za pomocą Klarna klient zostanie przekierowany na stronę internetową Klarna w celu kontynuowania procesu płatności i elektronicznej akceptacji warunków usługi.
Klarna może odrzucić każdą płatność według własnego uznania. W takim przypadku Klient zostanie przekierowany na stronę internetową w celu wybrania nowej metody płatności.
Jeśli Klient wyrazi zgodę na zapisanie danych karty na swoim koncie Klarna, Klient upoważnia Klarna do pobierania wszelkich opłat za korzystanie z karty podczas dokonywania przyszłych zakupów za pośrednictwem Klarna.
Więcej informacji znajduje się w Warunkach prawnych sprzedaży Klarna pod tym adresem:
https://www.klarna.com/international/terms-and-conditions/

 

5 Kody rabatowe

5.1 Kody rabatowe to spersonalizowane kody, które pozwalają na skorzystanie z rabatu na zakupy dokonane w ProduceShop.

5.2 Pole KOD ZNIŻKOWY jest wyświetlane na pierwszej stronie procesu zakupowego: po umieszczeniu produktów w koszyku, wprowadź swój kod w polu KOD ZNIŻKOWY i kliknij Aktualizuj. W tym momencie suma koszyka zostanie zaktualizowana.

5.3 Ograniczenia w korzystaniu z kodów rabatowych:

- kod rabatowy może być użyty tylko raz;

- kod rabatowy nie może być w żaden sposób zamieniony na pieniądze;

- Nie będzie możliwe użycie kilku kodów rabatowych w tej samej propozycji zamówienia.

5.4 ProduceShop Cashback: Twoje saldo Cashback ProduceShop gromadzi się przy każdym zakupie, zapisując 3% ostatniego koszyka w Twoim osobistym profilu, dzięki kodowi, który przyjdzie na Twój e-mail po zamknięciu zamówienia. 
Saldo aktualizuje się przy każdym nowym zakupie, a czas trwania wynosi 6 miesięcy od ostatniej aktualizacji; na koniec piątego miesiąca zostanie wysłane przypomnienie o możliwości skorzystania z salda ProduceShop Cashback. Jeśli będziesz czekać dłużej niż wynosi limit, saldo powróci do zera. 
Cashback ProduceShop może być wykorzystany do 30% wartości zakupów, na które chciałbyś wykorzystać kredyt, przy zamówieniach do 1000 PLN i do 50% przy zamówieniach powyżej 1000 PLN. Jeśli suma Twoich zakupów wynosi np. 250 PLN, a Twój następny zakup to 200 PLN, tylko 30% wartości koszyka (60 PLN) zostanie wykorzystane: reszta pozostanie dostępna na Twoim koncie dla przyszłych zakupów. 
Wykorzystanie salda Cashback ProduceShop nie może być łączone z innymi kodami rabatowymi, kuponami i ofertami indywidualnymi.

6 Wysyłka i dostawa produktów

6.1 Za dostawę towarów odpowiedzialny jest Klient. Zalecamy wybór przesyłki ubezpieczonej, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi uszkodzeniami spowodowanymi przez kuriera podczas transportu. Przy odbiorze towaru należy go dokładnie sprawdzić i zgłosić wszelkie wady opakowania. Klient zobowiązany jest podpisać dowód dostawy, podając w miejsce swojego imienia i nazwiska napis "REZERWACJA SPECJALNA" lub "REZERWACJA SPECJALNA + OPIS UWZGLĘDNIONYCH ANOMALII". Podpisanie z konkretnym zastrzeżeniem oznacza, że odbiorca towaru odbieranego przez kuriera zastrzega sobie prawo do sprawdzenia nienaruszalności towaru oraz że w przypadku uszkodzeń powstałych w transporcie odpowiedzialność ponosi kurier. Klient nie jest uprawniony do odmowy przyjęcia towaru, lecz do jego przyjęcia z określonymi zastrzeżeniami, zobowiązując się do zgłoszenia nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli w ciągu pięciu (5) dni od daty dostawy. Jeśli klient nie zastosuje się do tego, co zostało określone powyżej, tzn. nie dostarczy sprzedawcy dokumentacji fotograficznej i/lub nie poda innego powodu niż ten, który został przedstawiony w tym punkcie, koszty zwrotu towaru do naszych magazynów oraz wszelkie koszty przywrócenia towaru do stanu poprzedniego zostaną automatycznie pobrane i tym samym odliczone od kwoty zwrotu.

6.2 W przypadku, gdy towar jest uszkodzony i nie został prawidłowo zastrzeżony, nawet jeśli przesyłka jest ubezpieczona, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez spedytora podczas transportu, a ProduceShop nie ponosi odpowiedzialności za stwierdzone nieprawidłowości dotyczące stanu produktu po dostawie. W takich przypadkach klient musi skontaktować się bezpośrednio z przewoźnikiem.

6.3 Towary dostarczane są wyłącznie na parter.

6.4 Jeśli po złożeniu zamówienia klient zdecyduje się na zmianę adresu dostawy lub na przesunięcie terminu dostawy towaru, nie podając tego w uwagach lub nie powiadamiając niezwłocznie jednego z naszych operatorów, zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta kosztami tych zmian. Ponadto, zamówienia otrzymane z nieistniejącymi lub niepełnymi numerami telefonów zostaną automatycznie wstrzymane do czasu otrzymania prawidłowych informacji od klienta.

6.5 W przypadku wyboru usługi powiadomienia telefonicznego, kurier może działać na trzy sposoby, zgodnie z ustaleniami oddziału doręczeń

- dostarczyć przesyłkę bezpośrednio. jeśli nikogo nie zastanie, spróbuje skontaktować się z klientem w celu ustalenia sposobu dostawy;

- gdy towar dotrze do oddziału docelowego, kurier dzwoni do odbiorcy, aby umówić się na dostawę w NAJBLIŻSZYM dniu;

- kurier kontaktuje się z klientem w dniu dostawy, aby sprawdzić, czy ktoś jest w domu.

Nie ma możliwości wyboru pomiędzy tymi trzema opcjami.

6.6 TOWAR W SKŁADZIE Kurier podejmuje trzy próby dostawy i kontaktuje się z nami w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów (nieobecność klienta, nieodbieranie telefonu itp.). Następnie nasz Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefoniczną w celu przekazania danych oddziału przewoźnika odpowiedzialnego za dostawę.

6.7 Jeśli klient nie odpowie nam w ciągu siedmiu (7) dni roboczych, niezwłocznie zwrócimy towar, a koszty magazynowania, zwrotu i ewentualnego odesłania poniesie klient. Dlatego prosimy klientów o jak najdalej idącą współpracę, aby uniknąć niedogodności.

6.8 NIEWYGODNE LOKALIZACJE (Z DOPŁATĄ ZA DOSTAWĘ) W przypadku mniejszych wysp i lokalizacji z dopłatą za dostawę (zwanych również "niewygodnymi lokalizacjami") pobierana jest dodatkowa opłata za przesyłkę. Kwota ta zostanie niezwłocznie podana automatycznie do wiadomości klienta podczas składania zamówienia lub przez nasz Dział Obsługi Klienta podczas sprawdzania otrzymanego zamówienia. Aby sprawdzić, czy docelowy kod pocztowy jest uważany za niedogodną lokalizację, proszę sprawdzić listę lokalizacji z dopłatą.

6.9 MINIMALNA ILOŚĆ ZAMÓWIENIA w przypadku produktów już zapakowanych i gotowych do wysyłki w ilości dwóch (2) lub więcej sztuk w magazynie, w przypadku zamówienia w ilości mniejszej niż magazynowa, doliczany jest dodatkowy koszt logistyczny. Kwota ta zostanie niezwłocznie obliczona w momencie składania zamówienia lub podana przez nasz Dział Obsługi Klienta podczas sprawdzania otrzymanego zamówienia. W takich przypadkach istnieje możliwość dopłaty wyliczonej kwoty, modyfikacji zamówienia poprzez dodanie niezbędnej ilości produktów lub anulowania zamówienia.

6.10 BŁĘDNE WPROWADZENIE DANYCH OSOBOWYCH I DOSTAWY Klient jest odpowiedzialny za wprowadzenie danych osobowych i danych dostawy podczas składania zamówienia. Ze względu na szybkość realizacji zamówień, możemy nie mieć możliwości wprowadzenia zmian w tych danych. Jeśli klient poprosi o zmianę daty w ciągu 3 (trzech) godzin od zakupu, dołożymy wszelkich starań, aby zmienić dane, aby spełnić prośbę klienta, ale Sprzedawca nie może zagwarantować, że będziemy w stanie zmienić zamówienie. Po upływie 3 (trzech) godzin od otrzymania zamówienia, Klient nadal może zgłosić zmianę, ale w tym przypadku mogą wystąpić dodatkowe zmiany lub zakłócenia nie wynikające bezpośrednio z winy ProduceShop.

7 Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

7.1 Bez uszczerbku dla stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa europejskiego dotyczących ochrony konsumenta, warunki zakupu podlegają prawu europejskiemu, a w szczególności dyrektywie europejskiej 2000/31/WE w sprawie usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego.

7.2 Informuje się również, że Komisja Europejska udostępnia na swojej stronie internetowej platformę do pozasądowego, alternatywnego rozstrzygania sporów.

7.3 MBK FINCOM SA jest spółką z siedzibą w Szwajcarii, Via al Molino 31 6926 Collina d'Oro-Montagnola. Dla wszystkich sporów dotyczących zakupów i/lub niniejszych Warunków Zakupu miejscem jurysdykcji jest Lugano (CH). W odniesieniu do działań windykacyjnych prowadzonych przez MBK Fincom SA wobec Konsumenta/Klienta za towary zakupione i/lub otrzymane, za które nie otrzymano odpowiedniej zapłaty w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia (błędy komputerowe, procedury zwrotu należności rozpoczęte przed dostawą, itp.), sądem właściwym jest sąd w Como (Włochy), gdzie znajduje się przedstawicielstwo fiskalne spółki.

8 Prawo do odstąpienia od umowy

8.1 Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2011/83/UE ("Dyrektywa"), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą bez konieczności podawania przyczyny, w ciągu czternastu (14) dni od dnia otrzymania zakupionych produktów.

8.2 Zgodnie z Dyrektywą, mogą Państwo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą, korzystając z kompletnie wypełnionego Formularza Zwrotu, dostępnego w strefie Wsparcia; w takim przypadku Sprzedawca prześle Państwu drogą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.3 Zgodnie z Dyrektywą, po skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi obowiązkowo zwrócić produkty Sprzedawcy poprzez przekazanie ich kurierowi do wysyłki w ciągu czternastu (14) dni od poinformowania Sprzedawcy o decyzji o odstąpieniu od umowy.

8.4 Koszty zwrotu zakupionych produktów ponosi Klient, chyba że Sprzedawca wyraźnie zwolnił Klienta z tych kosztów. Przypominamy, że towar podróżuje na pełną odpowiedzialność Klienta, dlatego wskazane jest ubezpieczenie jego zawartości. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odrzucenia przesyłki w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na opakowaniu i/lub produkcie.

8.5 Prawo do odstąpienia od umowy - oprócz przestrzegania warunków i procedur opisanych w punktach 8.1, 8.2, 8.3 i 8.4 powyżej - uważa się za prawidłowo wykonane, jeżeli jednocześnie spełnione są w pełni wszystkie poniższe warunki:

8.6 Wyjątki od prawa do odstąpienia od umowy

Zgodnie z głównymi przepisami dotyczącymi konsumentów, istnieją pewne wyjątki od prawa odstąpienia od umowy. Dotyczy to dostawy zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na higienę lub ochronę zdrowia i zostały otwarte po dostawie. W szczególności ten wyjątek od prawa do odstąpienia od umowy ma zastosowanie do zakupu produktów należących do kategorii zabawek seksualnych. Wszystkie niezabezpieczone produkty w tej kategorii są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy lub wymiany z oczywistych względów higienicznych, ponieważ są to produkty do użytku osobistego i intymnego.

Tylko tytułem przykładu, oto kilka sytuacji, w których może dojść do zakupu: (i) klient kupił sex zabawki, które nie mają szczelnego lub hermetycznego blistra. W takim przypadku nie można skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy. Zamiast tego istnieje możliwość zwrócenia się o serwis gwarancyjny w przypadku wad konstrukcyjnych lub nieprawidłowego działania; (ii) klient zakupił sextoy w zapieczętowanym opakowaniu. W takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy jest wykonalne, chyba że klient otworzył już zapieczętowaną przesyłkę. Również w tym przypadku istnieje możliwość skorzystania z serwisu gwarancyjnego w przypadku wystąpienia wad konstrukcyjnych lub usterek."

(a) prawo do odstąpienia od umowy musi zostać należycie wykonane w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania produktów; (b) produkty nie mogą być używane, uszkodzone ani zniszczone; (c) produkty muszą zostać zwrócone w oryginalnym stanie, nigdy nieużywane, bez uszkodzonych części, zapakowane w oryginalne opakowanie, kompletne we wszystkie części (w tym wszelką dokumentację i wyposażenie dodatkowe: instrukcje obsługi, kable itp. (c) produkty muszą być zwrócone w oryginalnym stanie, nigdy nie używane, bez uszkodzonych części, zapakowane w oryginalne opakowanie wraz ze wszystkimi jego częściami (w tym wszelką dokumentacją i wyposażeniem dodatkowym: instrukcjami obsługi, kablami, itp.) z odpowiednim oryginalnym zewnętrznym/wewnętrznym opakowaniem starannie zapieczętowanym; (d) zwrócone produkty muszą być dostarczone do spedytora w ciągu czternastu (14) dni od momentu poinformowania Sprzedawcy o decyzji o odstąpieniu od umowy.

8.7 Sprzedający dokona niezbędnych kontroli w celu sprawdzenia zgodności zwróconych produktów z warunkami i zasadami wskazanymi w punkcie 8.5 powyżej.

8.8 W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z procedurami i warunkami wskazanymi powyżej, Sprzedający prześle drogą elektroniczną względne potwierdzenie przyjęcia zwracanych produktów oraz dokona zwrotu wyłącznie kwoty za zwracane produkty.

8.9 Kwoty zostaną zwrócone Klientowi w możliwie najkrótszym czasie, a w każdym razie w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę towaru w magazynie zwrotów, pod wskazanym adresem. Sprzedawca uruchomi procedury zwrotu po sprawdzeniu, że powyższe warunki zostały prawidłowo spełnione.

8.10 Jeżeli Klient nie przestrzega procedur i warunków korzystania z prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z punktem 8.5 powyżej, nie przysługuje mu prawo do pełnego zwrotu kwot już zapłaconych Sprzedawcy. O nieprzyjęciu zwrotu Sprzedawca poinformuje drogą mailową. W ciągu czternastu (14) dni od otrzymania wiadomości e-mail od Sprzedawcy, Klient może zdecydować się na ponowne otrzymanie, na własny koszt, produktów w stanie, w jakim zostały one zwrócone Sprzedawcy, poprzez powiadomienie Sprzedawcy zgodnie z procedurami, które zostaną mu przekazane. W przeciwnym razie Sprzedawca może zatrzymać produkty, oprócz kwot już zapłaconych za ich zakup. Zgodnie z Dyrektywą, Klient ponosi odpowiedzialność za wszelkie zmniejszenie wartości zwróconych produktów wynikające z ich użycia innego niż to, do którego zostały przeznaczone. W takim przypadku od kwoty zwrotu może zostać odliczony procent równy szacowanemu spadkowi wartości produktów, a w każdym razie od 10% do 90% kwot zapłaconych Sprzedawcy za zakup zwracanych produktów. Po wysłaniu przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia, zamówienia są niezwłocznie przetwarzane przez Sprzedawcę do logistyki. W związku z powyższym, w przypadku zgłoszenia przez Klienta żądania anulowania i/lub wycofania się z zamówienia, po wysłaniu takiej wiadomości e-mail, Sprzedawca może potrącić ze zwrotu kosztów koszty logistyczne, w tym koszty transportu, poniesione do momentu wysłania takiego żądania.

O wszelkich potrąceniach Sprzedawca w każdym przypadku wyraźnie informuje Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ciągu czternastu (14) dni od wysłania przez Sprzedawcę komunikatu informującego Klienta o kwocie odliczonej od zwrotu, Klient może zdecydować się na ponowne otrzymanie, na własny koszt, produktów w stanie, w jakim zostały one zwrócone Sprzedawcy, powiadamiając o tym Sprzedawcę zgodnie z procedurami, o których zostanie poinformowany. W przeciwnym razie Sprzedawca może zatrzymać produkty oraz kwotę odpowiadającą procentowi odliczonemu od zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku produktów zwróconych omyłkowo lub zapomnianych w paczkach lub zwracanych produktach. ProduceShop zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku wykrycia próby oszustwa.

8.11 Zwracane towary mogą być odbierane tylko i wyłącznie za pośrednictwem kuriera, a nie osobiście we wskazanym magazynie zwrotów.

8.12 Adres do wysyłki zwrotnej jest podawany na końcu procedury zwrotu.

8.13 Adres zwrotny: Save srl, via Milano 202, 46019 Viadana MN, Italy

8.14 Szacunkowe koszty zwrotu: Podane kwoty są szacunkowe w oparciu o aktualne średnie koszty i mogą się różnić w zależności od wybranego kuriera i miejsca wysyłki.

Kgs                         from        to

Kg <= 3                 € 17,00 € 20,00

3.1 < Kg <= 10 € 19,00 € 26,00

10.1 < Kg <= 20 € 24,00 € 39,00

20.1 < Kg <= 30    € 26,00 € 41,00

30.1 < Kg <= 50    € 38,00 € 74,00

>= Kg 50.1            € 81,00 € 126,00

9 Czas i metoda zwrotu kosztów

9.1 Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś do zakupu zwracanych produktów. W przypadku braku korespondencji pomiędzy odbiorcą produktów wskazanych w propozycji zamówienia a osobą, która dokonała zapłaty kwot należnych z tytułu ich zakupu, zwrot kwot, w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, będzie realizowany przez Sprzedawcę, w każdym przypadku, wobec osoby, która dokonała zapłaty.

9.2 Niezależnie od sposobu płatności, z którego Państwo skorzystali, należny zwrot, w całości lub w części, zostanie aktywowany przez Sprzedawcę, w możliwie najkrótszym czasie, a w każdym razie w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania zwracanego towaru w magazynie, po sprawdzeniu poprawności wykonania przez Państwa prawa odstąpienia od umowy i weryfikacji zwracanych produktów.

10 Privacy

10.1 Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w sekcji Polityka prywatności.

11 Obsługa klienta

11.1 Możesz poprosić o wszelkie informacje, kontaktując się z naszym Działem Obsługi Klienta poprzez sekcję Wsparcie.

Klarna banner
Personal designer banner
Projekt dopasowany do Twoich potrzeb!
Customers count banner
1.7 Miliona klientów obsługiwanych w Europie
Blog banner
B2B banner
Produceshop for Business Rozwiązania dostosowane do każdej działalności